Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation”
Mô tả Identify parts of linear equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form. Graph and write linear equations using Slope-Intercept or Point-Slope Form.
Chủ đề Toán
Cấp độ High School, Middle School
Loại Discussion Prompts, Guided Activity, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equation, graph, linear, lines, point, slope, y-intercept
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Enhui Chu
Trường / Tổ chức Louisville Middle School
Ngày đăng ký 27/07/2018
Ngày cập nhật 27/07/2018