Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation”
Mô tả Identify parts of linear equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form. Graph and write linear equations using Slope-Intercept or Point-Slope Form.
Chủ đề Toán
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Các hoạt động có hướng dẫn, Lab, Phát biểu thảo luận
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá equation, graph, linear, lines, point, slope, y-intercept
Mô phỏng Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5)


Tác giả Enhui Chu
Email liên lạc enhui.chu@bvsd.org
Trường / Tổ chức Louisville Middle School
Ngày đăng ký 27/07/2018
Ngày cập nhật 27/07/2018