Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation” การเผยแพร่ระดับดีเลิศเป็นการระบุถึงคุณภาพในขั้นสูง ซึ่งหมายถึงกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะนั้นออกแบบโดยเป็นไปตามแนวทางการออกแบบของทีม PhET


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Linear Equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form using “Graphing Lines PhET Simulation”
คำบรรยาย Identify parts of linear equations in Slope-Intercept and Point-Slope Form. Graph and write linear equations using Slope-Intercept or Point-Slope Form.
วิชา คณิตศาสตร์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การอภิปรายแลกเปลี่ยน, กิจกรรมที่มีการชี้แนะแนวทาง, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ equation, graph, linear, lines, point, slope, y-intercept
สถานการณ์จำลอง Graphing Lines (HTML5)


ผู้เขียน Enhui Chu
โรงเรียน/หน่วยงาน Louisville Middle School
ส่งข้อมูลแล้ว 27/7/2018
อัพเดทข้อมูลแล้ว 27/7/2018