free fall


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề free fall
Mô tả - Free Fall: is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. -The slope of the tangent at any point represents the instantaneous velocity of the object at that time. -The (velocity-time) graph is a straight line The slope = the acceleration due to gravity (g). - From the graph, find the acceleration due to gravity (g).
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá free fall worksheet
Mô phỏng Chuyển động của đạn tử


Tác giả Besan Rabaia
Trường / Tổ chức Besan Rabaia
Ngày đăng ký 22/11/2020
Ngày cập nhật 22/11/2020