Chuyển động của đạn tử - Động học | Sức cản không khí | Đường Parabol - PhET Interactive Simulations

Chuyển động của đạn tử

Chuyển động của đạn tử simulation

Topics

 • Động học
 • Sức cản không khí
 • Đường Parabol
 • Vectors
 • Lực cản
 • Chuyển động của đạn tử

Sample Learning Goals

 • Xác định ảnh hưởng của các tham số đến quỹ đạo của vật (độ cao ban đầu của súng, góc bắn, tốc độ ban đầu, khối lượng của vật, đường kính của vật và cao độ) trong trường hợp có/không có sức cản không khí.
 • Tiên đoán sự ảnh hưởng của các điều kiện ban đầu lên quỹ đạo của đạn tử và giải thích cho điều tiên đoán đó.
 • Ước tính nơi vật rơi với các điều kiện ban đầu đã cho.
 • Xác định tính độc lập của chuyển động theo 2 phương x và y.
 • Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới lực cản.
 • Mô tả ảnh hưởng của lực cản lên vận tốc và gia tốc.
 • Bàn luận về chuyển động của đạn tử bằng ngôn ngữ thông thường (như: góc bắn, tốc độ ban đầu, độ cao ban đầu, tầm xa, thời gian bay...).

Standards Alignment

Common Core - Math

 • HSF-LE.B.5

System Requirements

HTML5;

HTML5 simulations can run on iPads, Chromebooks, PC, Mac, and Linux systems.
See full HTML5 system requirements

Version 1.0.17