Staes of Matter Exploration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Staes of Matter Exploration
Mô tả
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá gas, liquid, phase changes, solid
Mô phỏng Các trạng thái của vật chất


Tác giả Brian Underwood
Trường / Tổ chức Milford Exempted Village
Ngày đăng ký 06/02/2013
Ngày cập nhật 11/02/2013