Staes of Matter Exploration


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Staes of Matter Exploration
شرح
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه gas، liquid، phase changes، solid
شبیه سازی ها حالت های ماده


نویسنده Brian Underwood
مدرسه / سازمان Milford Exempted Village
ارسال شده 2/6/13
بروزرسانی شده 2/11/13