Boyle's Law


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Boyle's Law
Mô tả A Boyles Law experiment modified from Vernier Software version to make use of PhET simulation instead of Pressure and Volume sensor.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Boyle's Law, Ideal Gas
Mô phỏng Tính chất của chất khí


Tác giả Duane Dolejsi
Trường / Tổ chức Northern State University
Ngày đăng ký 29/12/2012
Ngày cập nhật 29/12/2012