Boyle's Law


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Boyle's Law
شرح A Boyles Law experiment modified from Vernier Software version to make use of PhET simulation instead of Pressure and Volume sensor.
موضوع فیزیک
سطح پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Boyle's Law، Ideal Gas
شبیه سازی ها ویژگی های گاز


نویسنده Duane Dolejsi
مدرسه / سازمان Northern State University
ارسال شده 12/29/12
بروزرسانی شده 12/29/12