Geometric Optics


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Geometric Optics
Mô tả This lab is intended to teach students about lens properties and ray diagrams.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Light, Radiation
Mô phỏng Quang hình


Tác giả Amy Jordan
Trường / Tổ chức Evergreen High School
Ngày đăng ký 25/07/2006
Ngày cập nhật 02/09/2015