Geometric Optics


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Geometric Optics
वर्णन This lab is intended to teach students about lens properties and ray diagrams.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Light, Radiation
सादश्य पकाशीय भूमिती


लेखक Amy Jordan
संपर्क ईमेल patricia.loeblein@colorado.edu
शाळा/संस्था Evergreen High School
दाखल दिनांक 7/25/06
आद्यवत 9/2/15