Geometric Optics


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Geometric Optics
شرح This lab is intended to teach students about lens properties and ray diagrams.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Light، Radiation
شبیه سازی ها نور هندسی


نویسنده Amy Jordan
مدرسه / سازمان Evergreen High School
ارسال شده 7/25/06
بروزرسانی شده 9/2/15