Quang hình - Sự khúc xạ | Thấu kính | Quang học - PhET Interactive Simulations

Quang hình

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Quang hình simulation

Topics

  • Sự khúc xạ
  • Thấu kính
  • Quang học

Sample Learning Goals

  • Giải thích cách tạo ảnh của thấu kính hội tụ bằng cách dùng hình vẽ các tia sáng.
  • Việc thay đổi thấu kính (bán kính mặt cầu, đường kính, chiết suất) ảnh hưởng đến vị trí, độ phóng đại, độ sáng, chiều của ảnh như thế nào?

System Requirements

Flash;

Flash sims are no longer supported in modern browsers.
Learn more

Version 2.05


Flash sims are no longer supported in modern browsers. Learn more


Donate to help us continue converting sims to HTML5!