Монгол (Монгол) (몽골어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
알파붕괴 Java Альфа Задрал Download Run now
면적 생성기 (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
면적 모형: 대수 (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소수 (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소개 (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
면적 모형: 곱셈 (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
산수 (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
원자간 상호작용 (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
풍선과 부력 Java Сав ба Энерги Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
밴드 구조 Java Долгионы бүтэц Download Run now
전지-저항 회로 Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
전지 전압 Java батарейн хүчдэл Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
베타붕괴 Java Бетта Задрал Download Run now
흑체 스펙트럼 (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
양자 속박 상태 Java Quantum Bound States Download Run now
분수 만들기 (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
분수 만들기 Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
분자 구성하기 Java Молекул байгуулах Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java Атом Байгуулах Download Run now
부력 Flash Архимедийн хүч Download Run now
미적분 그래프 작성기 Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
축전기 실험 Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
충돌실험실 Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Өнгө Харах Download Run now
농도 (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
전도도 Java Дамжуулалт Download Run now
쿨롱의 법칙 (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
2중 우물과 공유결합 Java Хоёр нүх ба Download Run now
커브 핏팅 Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
밀도 Flash Нягт Download Run now
확산 (HTML5) HTML Нэвчилт (HTML5) Download Run now
네온등과 방전 램프 Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
식사와 운동 Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
꿈의 전기장 Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
전기장 하키 Java Electric Field Hockey Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
등식 연습하기 (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 기초 (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 2변수 (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
방정식 그래프 작성기 Flash Графикийн Томьёо Download Run now
예상하기 Flash Тооцоолол Download Run now
식 교환 (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
유체압력과 흐름 Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
1차원에서의 힘 Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
힘과 운동 Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
푸리에: 파동 생성 Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
분수 짝짓기 (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
분수-그림 연결 Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
분수: 등식 (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
분수: 기초 (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
분수 소개 Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
분수: 대분수 (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
마찰 Flash үрэлт Download Run now
함수 제조기 (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
함수제조기: 기초 (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
기체 소개 (HTML5) HTML Хийтэй Танилц (HTML5) Download Run now
기체의 성질 (HTML5) HTML Хийн Шинж (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java Хийн Шинж чанар Download Run now
유전자 발현 - 기초 (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
유전자 기계: 락 오페론 Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
발전기 Java Үүсгүүр Download Run now
기하광학 Flash Геометр оптик Download Run now
빙하 Java Мөсөн гол Download Run now
그래프에 선 그리기 (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
2차 방정식 그래프 그리기 (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
그래프 기울기-절편 (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java Таталцал ба Орбит Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
온실 효과 Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
수소원자의 모형 Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
동위원소와 원자량 (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
레이저 Java Лазерууд Download Run now
최소자승회귀 (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
달 착륙선 Flash Саранд Газардагч Download Run now
자석과 나침반 Java Соронзон ба Луужин Download Run now
자석과 전자석 Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
10 만들기 (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
질량과 스프링: 기초 (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
추와 용수철 Flash Масс ба пүрш Download Run now
미로 게임 Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
막의 통로 Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
마이크로파 Java Микро долгион Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
분자모터 Java Molecular Motors Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
분자의 구조: 기초 (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
2차원 운동 Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
이동하는 사람 Java Явж буй Хүн Download Run now
간이 MRI Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
나의 태양계 Flash Миний Нарын Систем Download Run now
자연 도태 Java Байгалийн Селекци Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
정규 모드 Flash Хэвийн Горим Download Run now
핵분열 Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash ohms-law Download Run now
광양자 조절 Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
광학 핀셋 Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
추 실험 Flash pendulum-lab Download Run now
광전효과 Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
pH 척도: 기초 (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
판구조론 Java Тектоник Хавтан Download Run now
플린코 확률 (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
포물선 운동 (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
비율 놀이터 (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
양자 터널링 및 파속 Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
양자파동간섭 Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
방사 충전 Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
반응과 반응속도 Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash resistance-in-a-wire Download Run now
공명 Flash Ресонанс Download Run now
가역반응 Java Эргэх Урвал Download Run now
무당벌레 회전 Java Цохны Хувьсгал Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
반도체 Java Хагас дамжуулагч Download Run now
신호기 회로 Java Хэлхээний Дохио Download Run now
염과 용해도 Java Давс ба Уусмал Download Run now
소리 Java Дуу Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
DNA 스트레칭 Java Stretching DNA Download Run now
설탕과 소금 용액 Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
경사대 Java Налуу Download Run now
회전력 Java Хүчний Момент Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java Жон Травольт Download Run now
삼각함수 여행 (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
가압 (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
가압 Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
비율 (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 Java Долгионы интерференци Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

몽골어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.