Монгол (Монгол) (Mongolski)

KISELO-BAZNI RASTVORI (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
ALFA-RASPAD Java Альфа Задрал Download Run now
"Majstor" za površine (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Algebra (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Decimalni brojevi (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Uvod (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Matematički model površina - Množenje (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Interakcije atoma (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Ravnoteža (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
IZJEDNAČAVANJE HEMIJSKIH JEDNAČINA (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
GASNI ZAKONI Java Сав ба Энерги Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Baloni i statički elektricitet Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
ENERGETSKI NIVOI Java Долгионы бүтэц Download Run now
Prosto strujno kolo (bаterijа - otpornik) Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Napon baterije Java батарейн хүчдэл Download Run now
Lаmber-Berov zаkon (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Prelamanje svjetlosti (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Prelamanje svjetlosti Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
BETA-RASPAD Java Бетта Задрал Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
ZRAČENJE CRNOG TIJELA Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
VEZANA STANJA (kvantnomehanički pristup) Java Quantum Bound States Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Napravi razlomak Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Napravi molekulu Java Молекул байгуулах Download Run now
Izgradi atom (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Атом Байгуулах Download Run now
Potisak Flash Архимедийн хүч Download Run now
FUNKCIJE, IZVODI, INTEGRALI - GRAFIČKI Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
KONDENZATOR Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
KONDENZATOR: Osnove (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Naelektrisanja i polja (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
ELEKTRIČNA POLJA TAČKASTIH NAELEKTRISANJA Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Komplet zа električnu struju (AC+DC), Virtual Lab Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Strujno kolo - jednosmjerna struja (DC) (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Komplet za jednosmjernu struju (DC) - Virtuelna laboratorija (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Komplet zа jednosmjernu struju (DC Only), Virtual Lab Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
SUDARI U MEHANICI Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Kako vidimo boje (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
KAKO VIDIMO BOJE Java Өнгө Харах Download Run now
Koncentracija (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Provodljivost Java Дамжуулалт Download Run now
Kulonov zakon (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
DVOSTRUKA JAMA I KOVALENTNA VEZA Java Хоёр нүх ба Download Run now
Interpolаcijа podаtаkа polinomom (krivom) Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
DEJVISON-DŽERMEROV EKSPERIMENT Davisson-Germer Experiment Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Gustina Flash Нягт Download Run now
NEONSKA SVJETLA & DRUGE LAMPE SA PRAŽNJENJEM U GASU Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
ISHRANA & VJEŽBANJE Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
Električno polje Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Električni hokej je bolji od električne stolice! Java Electric Field Hockey Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
ENERGIJA, VRSTE I PROMJENE Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Energija u skejt-parku Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Energija u skejt-parku: Osnovna verzija Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Istraživač jednačina (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Osnove (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Istraživač jednačina: Dvije promjenljive (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Grafik kvadratne funkcije Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Poređenje i procjena Flash Тооцоолол Download Run now
Novčići (Algebarski izrazi) (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Fаrаdejevа elektromаgnetnа lаborаtorijа Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Faradejev zakon (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Protok fluida i pritisak Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
SILA 1-D. II Njutnov zakon Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
SILE I KRETANJE Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Sile i kretanje - Osnove (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
FURIJE-OVA SINTEZA - PRAVLJENJE TALASA Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Razlomci (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Razlomci: Jednakosti (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Razlomci - Uvod Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Trenje (koncept) Flash үрэлт Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
Graditelj jednačina: osnove (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
OSOBINE IDEALNOG GASA Java Хийн Шинж чанар Download Run now
Osobine gena - Osnove (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
REGULACIJA LAKTOZE- GENSKE MAŠINE Gene Machine: The Lac Operon Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Generator Java Үүсгүүр Download Run now
Geometrijska optika Flash Геометр оптик Download Run now
GLEČERI Java Мөсөн гол Download Run now
Crtanje pravih (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
Grafik kvadratne funkcije (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
Prava-nagib-odsječak (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbite Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Gravitacija (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
EFEKAT STAKLENE BAŠTE Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Hukov zakon (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
MODELI ATOMA VODONIKA Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
IZOTOPI I ATOMSKE MASE Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
Džontra, dakle, Volta (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
BUBAMARA - KRETANJE 2D Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
LASERI Java Лазерууд Download Run now
Regresija najmanjih kvadrata (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
MJESEČEV MODUL Flash Саранд Газардагч Download Run now
Magnet i kompas Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Magneti i elektromagneti Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
Dopuni do 10 (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnove (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
OPRUGE & TEGOVI Flash Масс ба пүрш Download Run now
Lavirint (brzina - ubrzanje) Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
Transport kroz membranu Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
MIKROTALASI Java Микро долгион Download Run now
Molarnost (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
MOLEKULARNI MOTORI (ENZIMI) Java Molecular Motors Download Run now
Polarnost molekule (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Molekule i svjetlost (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Oblici molekule (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Oblici molekule: Osnove (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Kretanje u 2-D Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje) Java Явж буй Хүн Download Run now
MRI-NAJJEDNOSTAVNIJE Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Moj Solarni sistem Flash Миний Нарын Систем Download Run now
PRIRODNA SELEKCIJA Java Байгалийн Селекци Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Normalni modovi Flash Хэвийн Горим Download Run now
Nuklearni raspad Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Omov zakon (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash ohms-law Download Run now
KVANTNA OPTIKA Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
OPTIČKE PINCETE I APLIKACIJE Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Matematičko klatno (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
Klatno Flash pendulum-lab Download Run now
FOTOELEKTRIČNI EFEKAT Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
pH skala: Osnove (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Tektonske ploče Java Тектоник Хавтан Download Run now
Plinko vjerovatnoća (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Kretanje projektila (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Igralište proporcije (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
KVANTNI TUNEL EFEKAT I TALASNI PAKET Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
KVANTNO-TALASNA INTERFERENCIJA Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
ZRAČENJE NAELEKTRISANJA U KRETANJU Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
DATIRANJE POMOĆU RADIOAKTIVNOSTI - IGRA Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
RADIO TALASI & ELEKTROMAGNETNA POLJA Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
STRMA RAVAN: SILE I KRETANJE Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reaktanti, produkti reakcije i viškovi (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
HEMIJSKE REAKCIJE I PROMJENE Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Otpornost žice (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Omov zakon Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Rezonanca Flash Ресонанс Download Run now
POVRATNI (REVERZIBILNI) PROCESI Java Эргэх Урвал Download Run now
BUBAMARA NA RINGIŠPILU Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Rаderfordovo (Rutherford) rаsijanje (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
POLUPROVODNICI Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Signal i provodnik Java Хэлхээний Дохио Download Run now
SOLI & OTAPANJE Java Давс ба Уусмал Download Run now
ZVUČNI TALASI Java Дуу Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja: osnovni nivo (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
ŠTERN-GERLAHOV EKSPERIMENT Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
ISTEZANJE DNA Java Stretching DNA Download Run now
Rastvori šećera i soli Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
Tijelo na strmoj ravni Java Налуу Download Run now
MOMENT SILE Java Хүчний Момент Download Run now
DŽONTRA, ZNAČI, VOLTA Java Жон Травольт Download Run now
Trigonometrijske funkcije (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Pritisak (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Hidrostatički pritisak Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
Pijaca, šoping i trke (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Sabiranje vektora Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Interferencija talasa (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
INTERFERENCIJA TALASA Java Долгионы интерференци Download Run now
Talas na žici (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Još uvijek neprevedeno Mongolski

Preostale simulacije možete prevesti pomoću PhET Translation Utility.