Монгол (Монгол) (Mongol)

Solutions Acido-basiques (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Désintégration alpha Java Альфа Задрал Download Run now
Constructeur d'Aire (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Modélisation par les aires - Algèbre (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Modélisation par les aires avec décimales (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Introduction à la modélisation par les aires (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Modélisation de la multiplication par les aires (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Arithmétique (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Interactions atomiques (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Action d'équilibrage (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Equilibrer les équations chimiques (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Ballons et Flottabilité Java Сав ба Энерги Download Run now
Ballons et Electricité statique (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Ballons et Electricité statique Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
Structure de bande Java Долгионы бүтэц Download Run now
Circuit batterie-résistance Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Tension de la pile Java батарейн хүчдэл Download Run now
Laboratoire Loi de Beer-Lambert  (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Déviation de la lumière (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Déviation de la lumière Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Désintégration Beta Java Бетта Задрал Download Run now
Spectre du corps noir (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Spectre du corps noir Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
Etats quantiques liés Java Quantum Bound States Download Run now
Construire une fraction (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Créer des fractions Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Construire une molécule Java Молекул байгуулах Download Run now
Construire un atome (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Construire un atome Java Атом Байгуулах Download Run now
Poussée d'Archimède Flash Архимедийн хүч Download Run now
Grapheur Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
TP Condensateur Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
Labo du condensateur : les bases (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Charges et champs (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Charges et champs Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Circuit Construction Kit (DC and AC) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Kit de construction de circuit: CC (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Kit de construction de circuit: CC - Labo virtuel (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Labo de collision Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Visions des couleurs (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Visions des couleurs Java Өнгө Харах Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Conductivité Java Дамжуулалт Download Run now
Loi de Coulomb (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
Puits double et liaisons covalentes Java Хоёр нүх ба Download Run now
Ajustement des courbes Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
Davisson-Germer:Diffraction de l'électron Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Masse volumique Flash Нягт Download Run now
Lumière néon et autre lampes à décharge Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
Alimentation et Exercice Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
Champ électrique Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Electric Field Hockey Java Electric Field Hockey Download Run now
Energie formes et changements (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Energie formes et changements Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Skate parc de l'énergie Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energie Planche à Roulettes: Les bases (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Skate parc de l'énergie: Les bases Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Explorateur d'égalité (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Explorateur d'équations : les bases (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Explorateur d'équation : Deux variables (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Traceur d'équation Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Estimation Flash Тооцоолол Download Run now
Échange d'expression (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Labo d'électromagnétisme de Faraday Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
La loi de Faraday (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Pression du fluide et Flux Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Tais toi et pousse ! Observation d'un mouvement rectiligne Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Forces et Mouvement Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Forces et mouvement : les bases (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
Fourier: Création d'ondes Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Fractions équivalentes (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Egalité des fractions Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Fractions: égalité (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Introduction aux fractions Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Fractions: nombres mélangés (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Friction Flash үрэлт Download Run now
Constructeur de fonction (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
Constructeur de fonctions: Les bases (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Propriétés d'un gaz parfait Java Хийн Шинж чанар Download Run now
expression des gènes : pour débuter... (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
La machine à gène : Le lac Operon Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Alternateur Java Үүсгүүр Download Run now
Optique géométrique Flash Геометр оптик Download Run now
Glaciers Java Мөсөн гол Download Run now
Traceur de droites (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
Graphiques quadratiques (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
Représenter à partir de l'équation réduite (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Gravité et orbites (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Gravité et orbites Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Laboratoire sur la force de gravité (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
L'effet de serre Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
La loi de Hooke (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Modèles de l'atome d'Hydrogène Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Isotopes et masse atomique (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Isotopes et masses atomiques Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
Travolt ... aahh (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
Coccinelle en mouvement 2D Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Lasers Java Лазерууд Download Run now
Régression des moindres carrés (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Alunisseur Flash Саранд Газардагч Download Run now
Aimant et boussole Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Aimants et Electro-aimants Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
Faire un dix (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Masses et ressorts (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Masses et ressorts: Les bases (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Масс ба пүрш Download Run now
Jeu de dédales Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
Canaux membranaires Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Micro-ondes Java Микро долгион Download Run now
Molarité (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
Moteurs moléculaires Java Molecular Motors Download Run now
Polarité de la molécule (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Molécules et lumière (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
VSEPR (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Formes de Molecules: Notions de base (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Mouvement en 2D Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
L'homme en mouvement Java Явж буй Хүн Download Run now
IRM simplifiée Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Mon système solaire Flash Миний Нарын Систем Download Run now
Sélection naturelle Java Байгалийн Селекци Download Run now
Neurone (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Modes vibratoires à plusieurs corps Flash Хэвийн Горим Download Run now
Fission nucléaire Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Loi d'Ohm (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Loi d'Ohm Flash ohms-law Download Run now
Contrôle quantique optique Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
Pinces optiques et applications Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Laboratoire pendulaire (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash pendulum-lab Download Run now
Effet Photoélectrique Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
Echelle pH : Basiques (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
tectonique des plaques Java Тектоник Хавтан Download Run now
Probabilité avec un plinko (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Mouvement d'un projectile (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Aire de jeu proportionnelle (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
EFFET TUNNEL QUANTIQUE ET PAQUETS D'ONDES Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Interférence d'onde quantique Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
Charge radiante Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Jeu de datation par la radioactivité Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Ondes radio et champs électromagnétiques Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Rampe : Forces et Mouvement Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Réactifs, Produits et Restes (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Réaction et cinétique Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Résistance dans un fil (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Résistance dans un fil Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Résonance Flash Ресонанс Download Run now
Diffusion d'un gaz avec barrière Java Эргэх Урвал Download Run now
La révolution de la coccinelle Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Diffusion de Rhuterford (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Semi-conducteurs Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Transmission d'un signal dans un circuit Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Solubilité et sel Java Давс ба Уусмал Download Run now
Ondes sonores Java Дуу Download Run now
Etats de la matière (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Etats de la matière: les bases (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Expérience de Stern-Gerlach Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
Etirer l'ADN Java Stretching DNA Download Run now
Solutions de sucre et de sel Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
La rampe Java Налуу Download Run now
Couple Java Хүчний Момент Download Run now
Travolt ... aahh Java Жон Травольт Download Run now
Tour de trigo (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Sous Pression (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Sous Pression Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
Taux unitaires (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Addition de vecteurs Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Interférence d'ondes (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Ondes et intérférences Java Долгионы интерференци Download Run now
Onde sur une corde (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Simulations pas encore traduites en Mongol

Les simulations restantes peuvent être traduites en utilisant L'utilitaire de traduction Phet.