Монгол (Монгол) (Mongolian)

- HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Alfanedbryting Java Альфа Задрал Download Run now
Arealbyggar (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
- HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
- HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
- HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
- Java Сав ба Энерги Download Run now
- HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
- Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
- Java Долгионы бүтэц Download Run now
- Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
- Java батарейн хүчдэл Download Run now
- HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Bøying av lys (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
- Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Betanedbryting Java Бетта Задрал Download Run now
- HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
- Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
- Java Quantum Bound States Download Run now
- HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
- Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Bygg eit molekyl Java Молекул байгуулах Download Run now
Bygg eit atom (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
- Java Атом Байгуулах Download Run now
- Flash Архимедийн хүч Download Run now
- Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
- Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
- HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
- HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
- Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Krinsbyggjaren (likestraum og vekselstraum), Virtuell lab Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
- HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
- HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Krinsbyggjaren (kun likestraum), Virtuell lab Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
- Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
- HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
- Java Өнгө Харах Download Run now
- HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
- Java Дамжуулалт Download Run now
- HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
- Java Хоёр нүх ба Download Run now
Kurvetilpassing Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
- Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
- Flash Нягт Download Run now
- HTML Нэвчилт (HTML5) Download Run now
- Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
- Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
- Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
- Java Electric Field Hockey Download Run now
Energiformer og overgangar (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Energiformer og overgangar Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
- Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energi i skateparken (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
- Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
- Flash Графикийн Томьёо Download Run now
- Flash Тооцоолол Download Run now
- HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
- Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
- HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Fluidtrykk og gjennomstrøyming Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
- Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
- Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
- HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
- Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
- HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
- Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
- HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Brøk (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
- Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
- HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
- HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
- Flash үрэлт Download Run now
- HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
- HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- HTML Хийтэй Танилц (HTML5) Download Run now
- HTML Хийн Шинж (HTML5) Download Run now
- Java Хийн Шинж чанар Download Run now
Genuttrykk (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
- Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
- Java Үүсгүүр Download Run now
- Flash Геометр оптик Download Run now
- Java Мөсөн гол Download Run now
- HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
- HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
- HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
- HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
- Java Таталцал ба Орбит Download Run now
- HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
- Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
- HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
- Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
- HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
- Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
- HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
- Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
- Java Лазерууд Download Run now
- HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
- Flash Саранд Газардагч Download Run now
- Java Соронзон ба Луужин Download Run now
- Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
- HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
- HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
- HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Lodd og fjører Flash Масс ба пүрш Download Run now
- Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
- Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
- Java Микро долгион Download Run now
- HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Molekylpolaritet (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Molekyl og lys (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Molekylformer (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
- HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
- Java Явж буй Хүн Download Run now
- Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
- Flash Миний Нарын Систем Download Run now
Naturleg utval Java Байгалийн Селекци Download Run now
- HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
- Flash Хэвийн Горим Download Run now
Fisjon Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
- HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
- Flash ohms-law Download Run now
- Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Pendelforsøk (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
- Flash pendulum-lab Download Run now
- Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
- HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
- HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Java Тектоник Хавтан Download Run now
- HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
- HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
- HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
- Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
- Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
- Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Spel om radioaktiv tidfesting Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
- Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
- Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
- HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
- Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
- HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
- Flash resistance-in-a-wire Download Run now
- Flash Ресонанс Download Run now
- Java Эргэх Урвал Download Run now
- Java Цохны Хувьсгал Download Run now
- HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
- Java Хагас дамжуулагч Download Run now
- Java Хэлхээний Дохио Download Run now
- Java Давс ба Уусмал Download Run now
- Java Дуу Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Aggregattilstandar (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
- Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
- Java Налуу Download Run now
- Java Хүчний Момент Download Run now
- Java Жон Травольт Download Run now
- HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
- HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Under trykk Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
- HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Addisjon av vektorar Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Bølgjeinterferens (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
- Java Долгионы интерференци Download Run now
Bølgje på ein tråd (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Simuleringar som enno ikkje er omsette til Mongolian

Dei simuleringane som er att kan omsetjast med PhET omsetjingsverktøy.