Монгол (Монгол) (Mongolian)

Disolucións Ácido-Base (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Decaemento Alfa Java Альфа Задрал Download Run now
- HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
- HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
- HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Lei de Equilibrio (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Axustando Ecuacións Químicas (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Balóns e Flotabilidade Java Сав ба Энерги Download Run now
Globos e Electicidade Estática (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Globos e Electicidade Estática Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
- Java Долгионы бүтэц Download Run now
Circuito con Pila_Resistor Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Battery Voltage Java батарейн хүчдэл Download Run now
Lab Lei de Beer (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Curvando a luz Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Decaemento Beta Java Бетта Задрал Download Run now
- HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Espectro do Corpo Negro Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
- Java Quantum Bound States Download Run now
- HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
- Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Constrúe unha molécula Java Молекул байгуулах Download Run now
Constrúe un átomo (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Constrúe un átomo Java Атом Байгуулах Download Run now
Flotabilidade Flash Архимедийн хүч Download Run now
- Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Condensador Lab Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
- HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
- HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Cargas e Campos Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Construción Circuito (AC+DC) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Kit Construción Circuito (AC+DC) Virtual Lab Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
- HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
- HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Construción Circuito (DC) Virtual Lab Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Colisión Lab Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Visión Color (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Visión Color Java Өнгө Харах Download Run now
- HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Conductividade Java Дамжуулалт Download Run now
- HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
- Java Хоёр нүх ба Download Run now
- Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
Davisson-Germer: Diffracción de Electróns Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Densidade Flash Нягт Download Run now
Luces de Neón e outras lámpadas de descarga Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
- Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
- Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Hóckey nun Campo Eléctrico Java Electric Field Hockey Download Run now
- HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
- Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Enerxía Parque Patinaxe: inicio Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
- Flash Графикийн Томьёо Download Run now
- Flash Тооцоолол Download Run now
- HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Lab Lei de Faraday Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
- HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Fluxo e Presión do fluído Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Forzas en 1 Dimensión Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Forzas e movemento Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Forzase movemento: Inicial (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
- Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
- HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
- Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
- HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
- HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
- Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
- HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
friction Flash үрэлт Download Run now
- HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
- HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Propiedades do Gas Java Хийн Шинж чанар Download Run now
- HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
- Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Xerador Java Үүсгүүр Download Run now
Óptica Xeométrica Flash Геометр оптик Download Run now
- Java Мөсөн гол Download Run now
- HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
- HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
- HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Gravidade e Órbitas Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Gravidade Lab (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
Efecto Invernadoiro Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
- HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Modelós do átomo de Hidróxeno Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
- HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Isótopos e Masa atómica Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
John Travoltage (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
Movemento dunha Xoaniña 2D Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Láseres Java Лазерууд Download Run now
- HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Alunizador Flash Саранд Газардагч Download Run now
Imán e Compás Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Imáns e electroimáns Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
- HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
- HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
- HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Masas e Resortes Flash Масс ба пүрш Download Run now
Xogo do Labirinto Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
- Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Microondas Java Микро долгион Download Run now
Molaridade (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
- Java Molecular Motors Download Run now
Polaridade da molécula (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Moléculas e Luz (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Formas Moleculares (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
- HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Movemento en 2D Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
O camiñante Java Явж буй Хүн Download Run now
- Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
O meu sistema solar Flash Миний Нарын Систем Download Run now
- Java Байгалийн Селекци Download Run now
- HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Modos de vibración Flash Хэвийн Горим Download Run now
Fisión Nuclear Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Lei de Ohm (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Lei de Ohm Flash ohms-law Download Run now
- Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
- Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
- HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
Péndulo Lab Flash pendulum-lab Download Run now
Efecto Fotoeléctrico Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
Escala pH (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
- HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Java Тектоник Хавтан Download Run now
- HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
- HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
- HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
- Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Interferencia Onda Cuántica Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
- Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Xogo de Datación Radiactiva Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Ondas de Radio & Campos EM Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Plano Inclinado: Forzas e movemento Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reactivos, Productos e Sobrantes (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Reaccións e Rtos Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Resistencia nun fío (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Resistencia nun fío Flash resistance-in-a-wire Download Run now
- Flash Ресонанс Download Run now
Reacción reversible Java Эргэх Урвал Download Run now
Revolución xoaniña Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Dispersión de Rutherford (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Semiconductores Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Circuito Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Sales e Solubilidade Java Давс ба Уусмал Download Run now
Son Java Дуу Download Run now
- HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
- HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Experimento Stern-Gerlach Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
- Java Stretching DNA Download Run now
Solucións de Azucre e Sal Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
O Plano inclinado Java Налуу Download Run now
Torque Java Хүчний Момент Download Run now
John Travoltage Java Жон Травольт Download Run now
- HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Baixo presión (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Baixo presión Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
- HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Suma de vectores Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
- HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Interferencia de ondas Java Долгионы интерференци Download Run now
Onda nunha corda (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Simulacións aínda non traducidas Mongolian

As simulacións restantes poden ser traducidas usanda a PhET Translation Utility.