Монгол (Монгол) (Mongolsk)

Syre-base opløsninger (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Alfahenfald Java Альфа Задрал Download Run now
Arealbygger (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Arealmodel, algebra (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Arealmodel, decimaler (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Arealmodel, introduktion (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Arealmodel, gange (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Aritmetik (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Atomers vekselvirkning (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Balanceakt (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Afstemning af kemiske ligninger (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Balloner og opdrift Java Сав ба Энерги Download Run now
Balloner og statisk elektricitet (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Balloner og statisk elektricitet Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
Skal struktur Java Долгионы бүтэц Download Run now
Batteri-modstands kredsløb. Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Batterispænding Java батарейн хүчдэл Download Run now
Beers lovlab (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Afbøjning af lys Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Betahenfald Java Бетта Задрал Download Run now
Sortlegeme-spektrum (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Farvesammensætning Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
Kvantespringsstadir Java Quantum Bound States Download Run now
Byg en brøk (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Byg en brøk Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Byg et molekyle Java Молекул байгуулах Download Run now
Byg et atom (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Byg et atom Java Атом Байгуулах Download Run now
Opdrift Flash Архимедийн хүч Download Run now
Graftegner Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Kondensator-lab Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
Kondensator-laboratorium: Basis (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Ladninger og felter Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm) Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Kredsløbssamlesæt (veksel- og jævnstrøm), virtuelt laboratorium Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Kredsløbs-konstruktion: DC - virtuelt laboratorium (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Kredsløbssamlesæt (kun jævnstrøm) Virtuelt laboratorium Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Stød-laboratorium Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Farvesyn (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Farvesyn Java Өнгө Харах Download Run now
Koncentration (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Ledningsevne Java Дамжуулалт Download Run now
Coulombs lov (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
Dobbelt- og kovalente bindinger Java Хоёр нүх ба Download Run now
Kurvetilpasning Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
Davisson-Germer: Elektron-diffaktion Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Massefylde Flash Нягт Download Run now
Diffusion (HTML5) HTML Нэвчилт (HTML5) Download Run now
Neon- og andre udladningslamper Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
Kost og motion Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
Elektrisk drømmefelt Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Elektrisk felthockey Java Electric Field Hockey Download Run now
Energiformer og ændringer (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Energiformer og ændringer Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Energiskaterpark Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energiskaterpark: Basis (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Energiskaterpark: Basis Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Ligevægts-visning (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: Basis (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Ligevægts-visning: To variabler (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Graftegner Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Gæt Flash Тооцоолол Download Run now
Ændring af udtryk (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Faradays elektromagnetiske laboratorie. Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Faradays lov (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Væsketryk og bevægelse Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Kræfter i 1 dimension Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Krafter og bevægelse Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
Fourir: Bølgefremstilling Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Brøk-matcher (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Lav brøkpar Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Brøker: Lighed (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Brøker: Intro (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Brøkintro Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Brøker: Blandede tal (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Friktion (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Friktion Flash үрэлт Download Run now
Funktions-bygger (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
Funktions-bygger: Basis (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Gasser: Intro (HTML5) HTML Хийтэй Танилц (HTML5) Download Run now
Gas-egenskaber (HTML5) HTML Хийн Шинж (HTML5) Download Run now
Gasegenskaber Java Хийн Шинж чанар Download Run now
Genudtryk, grundlæggende (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
Genmaskine: Laktosegengruppe Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Generator Java Үүсгүүр Download Run now
Geometrisk optik Flash Геометр оптик Download Run now
Gletsjere Java Мөсөн гол Download Run now
Tegning af rette linier (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
Tegning af andengrads-ligninger (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
Graftegning, hældning og skæring (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Tiltrækning og kredsløb Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Tiltræknings-laboratorium (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
Drivhuseffekten Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Hookes lov (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Model af hydrogenatomet Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Isotoper og atommasse (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Isotoper og atomar vægt Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
John TraVoltage (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
Mariehøne bevægelse i 2d Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Lasere Java Лазерууд Download Run now
Mindste kvadraters regression (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Månelander Flash Саранд Газардагч Download Run now
Magnet og kompas Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Magneter og elektromagneter Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
Lav en 10'er (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre: Basis (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Vægte og fjedre Flash Масс ба пүрш Download Run now
Vektorgolf Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
Membrankanaler Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Mikrobølger Java Микро долгион Download Run now
Molaritet (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
Molekylære motorer Java Molecular Motors Download Run now
Molekylers polaritet (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Molekyler og lys (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Molekyleformer (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Molekyleformer: Basis (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Bevægelse i 2 dimensioner Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Manden der bevæger sig Java Явж буй Хүн Download Run now
Forenklet MR Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Mit solsystem Flash Миний Нарын Систем Download Run now
Neutralt valg Java Байгалийн Селекци Download Run now
Neuron (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Normalindstillinger Flash Хэвийн Горим Download Run now
Kernespaltning Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Ohms lov (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Ohm's Lov Flash ohms-law Download Run now
Lys og brydning Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
Optisk klemme og anvendelse Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Pendul-laboratorium (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
Pendul-laboratoriet Flash pendulum-lab Download Run now
Fotoelektrisk effekt Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
pH-skala (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
pH-skala: Basis (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Pladetektonik Java Тектоник Хавтан Download Run now
Plinko-sandsynlighed (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Projektil-bevægelse (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Proportions-legeplads (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
Kvante-tunnelering og bølgepakker Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Kvantum-bølge-interferens Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
Udstrålende ladning Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Aldersbestemmelse og radioaktivitet Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Radiobølger & elektromagnetiske felter Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Rampe: Kraften og bevægelse Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Reaktanter, produkter og rester (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Reaktioner og størrelser Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Modstand i en tråd (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Modstand i en tråd Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Resonans Flash Ресонанс Download Run now
Dobbeltrettede reaktioner Java Эргэх Урвал Download Run now
Mariehønerundtur Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Rutherford-spredning (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Halvledere Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Signalkredsløb Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Salt & opløslighed Java Давс ба Уусмал Download Run now
Lyd Java Дуу Download Run now
Stoftilstande (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Stoftilstande: Basis (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Stern-Gerlach Eksperimentet Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
Udstræk DNA Java Stretching DNA Download Run now
Sukker og saltopløsninger Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
Rampen Java Налуу Download Run now
Drejningsmoment Java Хүчний Момент Download Run now
John TraVoltage Java Жон Травольт Download Run now
Enhedscirklen (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Under tryk (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Under tryk Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
Stykpris (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Vektoraddition Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Bølgeinterferens (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Bølgeinterferens Java Долгионы интерференци Download Run now
Stående bølge (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now

Simuleringer som endnu ikke kan oversættes til Mongolsk

De resterende simuleringer kan oversættes ved hjælp af PhET oversættelsesværktøj.