Монгол (Монгол) (Mongolian)

Kiselo-lužnate otopine (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Alfa raspad Java Альфа Задрал Download Run now
Graditelj površine (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
- HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Aritmetika (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Interakcije između atoma (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Ravnoteža poluge (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Izjednačavanje kemijskih jednadžbi (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Plinski Zakoni Java Сав ба Энерги Download Run now
Baloni i statički elektricitet (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Statički elektricitet Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
Struktura Vrpci Java Долгионы бүтэц Download Run now
Jednostavni strujni krug Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Napon (elektromotorna sila) baterije Java батарейн хүчдэл Download Run now
- HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Lom svjetlosti (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
- Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Beta Decay Java Бетта Задрал Download Run now
Spektar crnog tijela (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Zračenje crnog tijela Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
Vezana stanja (kvantnomehanički koncept) Java Quantum Bound States Download Run now
Napravi razlomak (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Složi razlomak Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
sastavi molekulu Java Молекул байгуулах Download Run now
Napravi atom (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Napravi atom Java Атом Байгуулах Download Run now
density-and-buoyancy Flash Архимедийн хүч Download Run now
- Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Kondenzatori Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
- HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
- HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Naboj i Električno polje Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Circuit Construction Kit (AC+DC), Virtual Lab Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Dizajniranje srujnih krugova (samo DC) Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Dizajniranje strujnih krugova-virtualni laboratorij (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Circuit Construction Kit (DC Only), Virtual Lab Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
- Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Kako vidimo boje? (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Kako vidimo boje? Java Өнгө Харах Download Run now
- HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Vodljivost Java Дамжуулалт Download Run now
Coulombov zakon (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
Dvostuka jama i kovalentna veza Java Хоёр нүх ба Download Run now
Prilagodba krivulje (HTML5) HTML Муруйг тодорхойлох (HTML5) Download Run now
Prilagodba podataka polinomom Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
Eksperiment Davissona i Germera Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Gustoća Flash Нягт Download Run now
- HTML Нэвчилт (HTML5) Download Run now
Neonsak svjetiljka & druge izbojne lampe Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
- Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
Električno polje naboja Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Električni hokej! Naboj umjesto paka! Java Electric Field Hockey Download Run now
Oblici energije i energetske promjene (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Oblici energije i energetske promjene Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Zakon sačuvanja energije Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Energija u skejt parku: osnove (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Energy Skate Park: Basics Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Istraživanje jednadžbi (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Istraživanje jednadžbi: Osnove (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Kvadratna jednadžba Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Procjena Flash Тооцоолол Download Run now
Algebarski izrazi (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Faradayeva elektromagnetska indukcija Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Faradayev zakon (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
- Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Koncept sile Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
Forces and Motion Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Sile i gibanje: Osnove (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
Kompozicija valova (Fourierova sinteza) Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Pridruži razlomke (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Sparivanje razlomaka Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Razlomci: jednakosti (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Razlomci: Uvod (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Uvod u razlomke Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Razlomci: Mješoviti brojevi (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Trenje (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
Trenje Flash үрэлт Download Run now
Graditelj funkcija (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
- HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Plinovi - uvod (HTML5) HTML Хийтэй Танилц (HTML5) Download Run now
- HTML Хийн Шинж (HTML5) Download Run now
Svojstva Plinova Java Хийн Шинж чанар Download Run now
- HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
- Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Generator Java Үүсгүүр Download Run now
Optička Klupa Flash Геометр оптик Download Run now
Ledanjaci Java Мөсөн гол Download Run now
- HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
- HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
- HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Gravitacija i orbita (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Gravitacija i Orbite Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Laboratorij gravitacijske sile (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
Istraži gravitaciju: Osnove (HTML5) HTML Гравитацын Хүч Лаб: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Učinak staklenika Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Hookov zakon (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Model Atoma Vodika Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Izotopi i atomska masa (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Izotopi i Atomska Masa Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
Johntra Volta (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
- Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Laseri Java Лазерууд Download Run now
- HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Mjesečeva sonda Flash Саранд Газардагч Download Run now
Magnet i Kompas Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Magneti i Elektromagneti Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
- HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Mase i opruge (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Mase i opruge: Osnovno (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
mass-spring-lab Flash Масс ба пүрш Download Run now
Zanimacje s brzinom i akceleracijom Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
- Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Mikrovalovi Java Микро долгион Download Run now
- HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
Djelovanje enzima Java Molecular Motors Download Run now
- HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Molecules and Light (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
- HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
- HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Odnos brzine i akceleracije Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Gibanje Java Явж буй Хүн Download Run now
Shema MRI Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Solarni sustavi Flash Миний Нарын Систем Download Run now
- Java Байгалийн Селекци Download Run now
- HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
- Flash Хэвийн Горим Download Run now
Nuklearna fisija Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Ohmov Zakon (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
Ohmov Zakon Flash ohms-law Download Run now
Kvantna optika Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
Optička pinceta i primjene Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Matematičko njihalo (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash pendulum-lab Download Run now
Fotoelektrični efekt Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
pH skala (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
- HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
- Java Тектоник Хавтан Download Run now
- HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Gibanje projektila (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Igralište proporcija (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
Kvantno tuneliranje i valni paketi Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Kvantna interferencija valova Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
- Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Radioactive Dating Game Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Radio Valovi Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
- HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Brzina reakcija Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Električna otpornost vodiča (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
Otpor vodiča Flash resistance-in-a-wire Download Run now
- Flash Ресонанс Download Run now
Reverzibilan proces Java Эргэх Урвал Download Run now
Luna park za bube i žohare Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Rutherfordovo raspršenje (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Poluvodiči Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Struja i signal Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Soli i njihova topljivost Java Давс ба Уусмал Download Run now
Zvuk Java Дуу Download Run now
Agregatna stanja (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Agregatna stanja:osnove (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Stern-Gerlachov eksperiment Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
Ispravljanje DNA Java Stretching DNA Download Run now
Otopine šećera i soli Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
Tijelo na kosini Java Налуу Download Run now
Moment sile Java Хүчний Момент Download Run now
Johntra Volta Java Жон Травольт Download Run now
Trig Tour (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Pod tlakom (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
- Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
Jedinične cijene (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora (HTML5) HTML Векторын Нийлбэр (HTML5) Download Run now
Zbrajanje vektora Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Zbrajanje vektora: jednadžbe (HTML5) HTML Векторын Нийлбэр: Томъёо (HTML5) Download Run now
Wave Interference (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Interferencija valova Java Долгионы интерференци Download Run now
Valovi na užetu (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now
Valovi - uvod (HTML5) HTML Долгион Танилц (HTML5) Download Run now

Simulacije koje još nisu prevedene na Mongolian

Preostale simulacije mogu biti prevedene koristeći PhET prevoditeljski alat.