Монгол (Монгол) (Монгол (Монгол))

1 Шулууны дагуух Хүч Java 1 Шулууны дагуух Хүч Download Run now
2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Java 2 Хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Electric Field Hockey Java Electric Field Hockey Download Run now
Molecular Motors Java Molecular Motors Download Run now
Омын хууль (HTML5) HTML Омын хууль (HTML5) Download Run now
ohms-law Flash ohms-law Download Run now
Optical Tweezers and Applications Java Optical Tweezers and Applications Download Run now
Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) HTML Математик дүүжингийн лаборатори (HTML5) Download Run now
pendulum-lab Flash pendulum-lab Download Run now
pH Хуваарь (HTML5) HTML pH Хуваарь (HTML5) Download Run now
pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) HTML pH Хуваарь: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) HTML Plinko магадлалын түгэлт (HTML5) Download Run now
Quantum Bound States Java Quantum Bound States Download Run now
Ramp: Forces and Motion Java Ramp: Forces and Motion Download Run now
Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) HTML Дамжуулагчийн Эсэргүүцэл (HTML5) Download Run now
resistance-in-a-wire Flash resistance-in-a-wire Download Run now
Stretching DNA Java Stretching DNA Download Run now
Альфа Задрал Java Альфа Задрал Download Run now
Арвыг Үүсгэх (HTML5) HTML Арвыг Үүсгэх (HTML5) Download Run now
Арифметик (HTML5) HTML Арифметик (HTML5) Download Run now
Архимедийн хүч Flash Архимедийн хүч Download Run now
Атом Угсрах (HTML5) HTML Атом Угсрах (HTML5) Download Run now
Атом Байгуулах Java Атом Байгуулах Download Run now
Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) HTML Атомын харилцан үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Байгалийн Селекци Java Байгалийн Селекци Download Run now
Бетта Задрал Java Бетта Задрал Download Run now
Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) HTML Бийрийн хуулийн Лаб (HTML5) Download Run now
Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) HTML Бодис, Бүтээгдэхүүн, Үлдэц (HTML5) Download Run now
Бтарей ба эсэргүүцэл Java Бтарей ба эсэргүүцэл Download Run now
Бутархай: Тайлбар (HTML5) HTML Бутархай: Тайлбар (HTML5) Download Run now
Бутархайнууд Дотор Java Бутархайнууд Дотор Download Run now
Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) HTML Бутархай: Тэнцэтгэл (HTML5) Download Run now
Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) HTML Бутархай: Холимог Тоо (HTML5) Download Run now
Бутархайг Бүтээх (HTML5) HTML Бутархайг Бүтээх (HTML5) Download Run now
Бутархай тоо үүсгэх Java Бутархай тоо үүсгэх Download Run now
Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) HTML Бутархайн Харьцуулалт (HTML5) Download Run now
Бутархайг Харгалзуул Java Бутархайг Харгалзуул Download Run now
Векторыг Нэмэх Flash Векторыг Нэмэх Download Run now
Гене Машин: Лак Оперон Java Гене Машин: Лак Оперон Download Run now
Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) HTML Генийг Илэрхийлэх Зүйлс (HTML5) Download Run now
Геометр оптик Flash Геометр оптик Download Run now
Гравитац Ба Орбит (HTML5) HTML Гравитац Ба Орбит (HTML5) Download Run now
Таталцал ба Орбит Java Таталцал ба Орбит Download Run now
Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) HTML Гравитацийн хүчний лаборатори (HTML5) Download Run now
Графикийн Томьёо Flash Графикийн Томьёо Download Run now
Графикийн тооцоолол Flash Графикийн тооцоолол Download Run now
Гукийн хууль (HTML5) HTML Гукийн хууль (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк Java Гулгагчийн Энергийн Парк Download Run now
Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) HTML Дугуйт тэшүүрийн талбай (HTML5) Download Run now
Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Java Гулгагчийн Энергийн Парк: Үндсэн Download Run now
Гэрлийн хугарал (HTML5) HTML Гэрлийн хугарал (HTML5) Download Run now
Гэрлийн Хугарал Java Гэрлийн Хугарал Download Run now
Давс ба Уусмал Java Давс ба Уусмал Download Run now
Дамжуулалт Java Дамжуулалт Download Run now
Даралтын Үйлчлэл (HTML5) HTML Даралтын Үйлчлэл (HTML5) Download Run now
Даралтын Үйлчлэл Java Даралтын Үйлчлэл Download Run now
Динамикийн үндэс (HTML5) HTML Динамикийн үндэс (HTML5) Download Run now
Долгионы бүтэц Java Долгионы бүтэц Download Run now
Долгионы Интерференц (HTML5) HTML Долгионы Интерференц (HTML5) Download Run now
Долгионы интерференци Java Долгионы интерференци Download Run now
Дуу Java Дуу Download Run now
Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Java Дэвиссон-Жермер: Электрон Дифракц Download Run now
Жон Травольт (HTML5) HTML Жон Травольт (HTML5) Download Run now
Жон Травольт Java Жон Травольт Download Run now
Идэх ба Хөдөлгөөн Java Идэх ба Хөдөлгөөн Download Run now
Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) HTML Изотопууд ба Атомын Масс (HTML5) Download Run now
Изотоп ба Атомын Масс Java Изотоп ба Атомын Масс Download Run now
Квадрат Функцын График (HTML5) HTML Квадрат Функцын График (HTML5) Download Run now
Квант Долгионы Интерференц Java Квант Долгионы Интерференц Download Run now
Квант Оптикийн хяналт Java Квант Оптикийн хяналт Download Run now
Квант тунель ба Долгионы багцууд Java Квант тунель ба Долгионы багцууд Download Run now
Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) HTML Конденсатортай лаборатори: Үндэс (HTML5) Download Run now
Конденсаторын Лаборатори Java Конденсаторын Лаборатори Download Run now
Концентрац (HTML5) HTML Концентрац (HTML5) Download Run now
Кулоны Хууль (HTML5) HTML Кулоны Хууль (HTML5) Download Run now
Лазерууд Java Лазерууд Download Run now
Масс ба Пүрш (HTML5) HTML Масс ба Пүрш (HTML5) Download Run now
Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) HTML Масс ба Пүрш: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Масс ба пүрш Flash Масс ба пүрш Download Run now
Материйн Төлөв (HTML5) HTML Материйн Төлөв (HTML5) Download Run now
Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) HTML Материйн Төлөв: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Микро долгион Java Микро долгион Download Run now
Миний Нарын Систем Flash Миний Нарын Систем Download Run now
Молекул Байгуулалт (HTML5) HTML Молекул Байгуулалт (HTML5) Download Run now
Молекул ба Гэрэл  (HTML5) HTML Молекул ба Гэрэл  (HTML5) Download Run now
Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) HTML Молекул байгуулалт: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Молекул байгуулах Java Молекул байгуулах Download Run now
Молекулын Туйлшрал (HTML5) HTML Молекулын Туйлшрал (HTML5) Download Run now
Молийн хэмжээ (HTML5) HTML Молийн хэмжээ (HTML5) Download Run now
Муруйд Дөхөлт хийх Flash Муруйд Дөхөлт хийх Download Run now
Мөргөлдөөний Лаб Flash Мөргөлдөөний Лаб Download Run now
Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Java Мөрөөдлийн Цахилгаан Орон Download Run now
Мөсөн гол Java Мөсөн гол Download Run now
Налуу Java Налуу Download Run now
Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) HTML Налуу-Хэрчимийн График (HTML5) Download Run now
Нейрон (HTML5) HTML Нейрон (HTML5) Download Run now
Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Java Неоны ламп ба Бусад Ионы Гэрэл Download Run now
Нэгжийн харьцаа (HTML5) HTML Нэгжийн харьцаа (HTML5) Download Run now
Нягт Flash Нягт Download Run now
Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Java Радио Долгион ба Цахилгаан соронзон Орон Download Run now
Резерфордын Сарнил (HTML5) HTML Резерфордын Сарнил (HTML5) Download Run now
Ресонанс Flash Ресонанс Download Run now
Сав ба Энерги Java Сав ба Энерги Download Run now
Саранд Газардагч Flash Саранд Газардагч Download Run now
Сахар ба Давсны Уусмал Java Сахар ба Давсны Уусмал Download Run now
Соронзон ба Луужин Java Соронзон ба Луужин Download Run now
Соронзон ба Цахилгаан соронзон Java Соронзон ба Цахилгаан соронзон Download Run now
Талбай байгуулагч (HTML5) HTML Талбай байгуулагч (HTML5) Download Run now
Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) HTML Талбайн Загвар Бутархайгаар (HTML5) Download Run now
Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) HTML Талбайн Загварын Танилцуулга (HTML5) Download Run now
Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) HTML Талбайн Загварын Үржвэр (HTML5) Download Run now
Талбайн загварын Алгебр (HTML5) HTML Талбайн загварын Алгебр (HTML5) Download Run now
Тектоник Хавтан Java Тектоник Хавтан Download Run now
Тооцоолол Flash Тооцоолол Download Run now
Тригно Аян (HTML5) HTML Тригно Аян (HTML5) Download Run now
Тэнцвэрийн хууль (HTML5) HTML Тэнцвэрийн хууль (HTML5) Download Run now
Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах (HTML5) Download Run now
Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Хоёр Хувьсагч (HTML5) Download Run now
Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) HTML Тэнцэтгэл Судлах: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Төөрөх Тоглоом Java Төөрөх Тоглоом Download Run now
Урвал ба Тооцоо Java Урвал ба Тооцоо Download Run now
Устөрөгчийн Атомын Загвар Java Устөрөгчийн Атомын Загвар Download Run now
Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Java Фарадейгийн Цахилгаан соронзон лаборатори Download Run now
Фарадейн хууль (HTML5) HTML Фарадейн хууль (HTML5) Download Run now
Фотоцахилгаан Үзэгдэл Java Фотоцахилгаан Үзэгдэл Download Run now
Фурьей: Долгион хийх Java Фурьей: Долгион хийх Download Run now
Хагас дамжуулагч Java Хагас дамжуулагч Download Run now
Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) HTML Хамаарлын Тоглоомын талбай (HTML5) Download Run now
Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) HTML Хамгийн бага Квадратын Регресс (HTML5) Download Run now
Хар биеийн Спектр (HTML5) HTML Хар биеийн Спектр (HTML5) Download Run now
Хар биеийн Спектор Flash Хар биеийн Спектор Download Run now
Хийн Шинж чанар Java Хийн Шинж чанар Download Run now
Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) HTML Химийн Тэгшитгэлийг Тэнцүүлэх (HTML5) Download Run now
Хоёр нүх ба Java Хоёр нүх ба Download Run now
Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Хувьсах ба Тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Хэвийн Горим Flash Хэвийн Горим Download Run now
Хэлхээний Дохио Java Хэлхээний Дохио Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол Гүйдэл (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл Download Run now
Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) HTML Хэлхээний Иж бүрдэл: Тогтмол гүйдэл - Виртуаль Лаб (HTML5) Download Run now
Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Java Зөвхөн тогтмол цахилгаан хэлхээ угсрах иж бүрдэл, Виртуал Лаб Download Run now
Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Java Хэлхээ угсрах иж бүрдэл(AC+DC), Вирталь лаборатори Download Run now
Хялбаршуулсан MRI Java Хялбаршуулсан MRI Download Run now
Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Java Хүлэмжийн Хийн Нөлөө Download Run now
Хүч ба хөдөлгөөн Java Хүч ба хөдөлгөөн Download Run now
Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) HTML Хүчил-Суурийн Уусмал (HTML5) Download Run now
Хүчний Момент Java Хүчний Момент Download Run now
Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) HTML Цахилгаан цэнэг болон орны шугам (HTML5) Download Run now
Цэнэгүүд ба Орон Flash Цэнэгүүд ба Орон Download Run now
Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Java Цацраг идэвхт хугацаат Тоглоом Download Run now
Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Java Цохны 2 хэмжээст Хөдөлгөөн Download Run now
Цохны Хувьсгал Java Цохны Хувьсгал Download Run now
Цэнэгийн Цацраг Flash Цэнэгийн Цацраг Download Run now
Цөмийн Хуваагдал Java Цөмийн Хуваагдал Download Run now
Чавхдасны Долгион (HTML5) HTML Чавхдасны Долгион (HTML5) Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) HTML Шаар ба цахилгаан статик (HTML5) Download Run now
Шаар ба цахилгаан статик Java Шаар ба цахилгаан статик Download Run now
Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) HTML Шидэгдсэн биеийн Хөдөлгөөн (HTML5) Download Run now
Шингэний Даралт ба Урсгал Java Шингэний Даралт ба Урсгал Download Run now
Штерна-Герлахийн Туршилт Flash Штерна-Герлахийн Туршилт Download Run now
Шулууны График (HTML5) HTML Шулууны График (HTML5) Download Run now
Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) HTML Шуурхай Өөрчлөх (HTML5) Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) HTML Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирлууд (HTML5) Download Run now
Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Java Энергийн Хэлбэрүүд ба Хувирал Download Run now
Эргэх Урвал Java Эргэх Урвал Download Run now
Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Java Эсийн Бүрхүүлийн Суваг Download Run now
Явж буй Хүн Java Явж буй Хүн Download Run now
батарейн хүчдэл Java батарейн хүчдэл Download Run now
Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) HTML Үйлдэл Бүтээгч: Үндсэн (HTML5) Download Run now
Үйлдэл бүтээгч (HTML5) HTML Үйлдэл бүтээгч (HTML5) Download Run now
Үүсгүүр Java Үүсгүүр Download Run now
Үрэлт (HTML5) HTML Үрэлт (HTML5) Download Run now
үрэлт Flash үрэлт Download Run now
Өнгөний үзэгдэл (HTML5) HTML Өнгөний үзэгдэл (HTML5) Download Run now
Өнгө Харах Java Өнгө Харах Download Run now

Монгол (Монгол) загварчлал хараахан орчуулагдаагүй байна

Үлдсэн загварчлалуудыг PhET Орчуулгын Багаж ашиглан орчуулж болно.