Kazakh (카자흐어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java басындағы танымдыр Download Run now
알파붕괴 Java Альфа Шашылу Download Run now
면적 생성기 (HTML5) HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
면적 모형: 대수 (HTML5) HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소수 (HTML5) HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
면적 모형: 소개 (HTML5) HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
면적 모형: 곱셈 (HTML5) HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
산수 (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
곱셈 나눗셈 연습 Flash Арифметика Download Run now
원자간 상호작용 (HTML5) HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
원자간 상호작용 Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
풍선과 부력 Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
풍선과 정전기 Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
밴드 구조 Java таспаның құрылымы Download Run now
전지-저항 회로 Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
전지 전압 Java батареяы күші Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java жарық бүгілісі Download Run now
베타붕괴 Java Бета шашылу Download Run now
흑체 스펙트럼 (HTML5) HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash Қара дене спектрі Download Run now
양자 속박 상태 Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
분수 만들기 (HTML5) HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
분수 만들기 Java фракция салу Download Run now
분자 구성하기 Java молекула жинағы Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java атомды құрыңыз Download Run now
부력 Flash Архимед күші Download Run now
미적분 그래프 작성기 Flash Есептегіш графа Download Run now
축전기 실험 Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
콘덴서 실험:기초 (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
회로제작 키트: DC (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
회로제작 키트: DC - 가상실험 (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java Түсті көру Download Run now
농도 (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
농도 Java Шоғырлану Download Run now
전도도 Java Өткізгіштік Download Run now
쿨롱의 법칙 (HTML5) HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
2중 우물과 공유결합 Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
곡선 맞춤 (HTML5) HTML Функция кестесінің құрылымы (HTML5) Download Run now
커브 핏팅 Flash Формуларды сайлау Download Run now
데이비슨-거머 전자회절 Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
밀도 Flash Тығыздық Download Run now
확산 (HTML5) HTML Диффузия (HTML5) Download Run now
네온등과 방전 램프 Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
꿈의 전기장 Java Арманның электр облысы Download Run now
전기장 하키 Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
에너지의 형태와 변화 (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
에너지의 형태와 변화 Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java Energy Skate Park Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
등식 연습하기 (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 기초 (HTML5) HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
등식 연습하기: 2변수 (HTML5) HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
방정식 그래프 작성기 Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
예상하기 Flash Сарапшылық Download Run now
식 교환 (HTML5) HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
패러데이 법칙 Flash Фарадей заңы Download Run now
유체압력과 흐름 Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
힘과 운동 Java Күш және Қозғалыс Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
힘과 운동: 기초 Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
분수 짝짓기 (HTML5) HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
분수-그림 연결 Java фракция қиыстыру Download Run now
분수: 등식 (HTML5) HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
분수: 기초 (HTML5) HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
분수 소개 Java фракция орнату Download Run now
분수: 대분수 (HTML5) HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
마찰 (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
마찰 Flash үйкеліс Download Run now
함수 제조기 (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
함수제조기: 기초 (HTML5) HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
기체 소개 (HTML5) HTML Газдар. Кіріспе (HTML5) Download Run now
기체의 성질 (HTML5) HTML Газдың қасиеттері (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
유전자 발현 - 기초 (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
유전자 기계: 락 오페론 Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
발전기 Java Генератор Download Run now
기하광학 Flash Геометриялық оптика Download Run now
빙하 Java мұздықтар Download Run now
그래프에 선 그리기 (HTML5) HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
그래프에 선 그리기 Java Графикалық сызықтар Download Run now
2차 방정식 그래프 그리기 (HTML5) HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
그래프 기울기-절편 (HTML5) HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java гравитациялық күш Download Run now
중력 실험: 기초 (HTML5) HTML Тартылыс күші: Негіздері (HTML5) Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
수소원자의 모형 Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
동위원소와 원자량 (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
2차원 운동: 무당벌레 운동 Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
레이저 Java Лазерлер Download Run now
최소자승회귀 (HTML5) HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
달 착륙선 Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
자석과 나침반 Java Магнит және компас Download Run now
자석과 전자석 Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
10 만들기 (HTML5) HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
질량과 용수철 (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
질량과 스프링: 기초 (HTML5) HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
미로 게임 Java Maze ойыны Download Run now
막의 통로 Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
마이크로파 Java Микротолқындар Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
몰농도 Java Molarity Download Run now
분자모터 Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
분자 극성 (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
분자 극성 Java Molecule Polarity Download Run now
분자와 빛 (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
분자와 빛 Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
분자 구조 Java Молекул пішіндері Download Run now
분자의 구조: 기초 (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
분자 구조: 기초 Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
2차원 운동 Java 2D қозғалыс Download Run now
이동하는 사람 Java Қозғалатын адам Download Run now
간이 MRI Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
자연 도태 Java Табиғи сұрыптау Download Run now
뉴런 (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
뉴런 Java Нейрон Download Run now
정규 모드 Flash қалыпты тізімдер Download Run now
핵분열 Java Ядроның бөлігі Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash охымнын заны Download Run now
광양자 조절 Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
광학 핀셋 Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
추 실험 Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
광전효과 Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
pH 척도 Java pH:шәкіл Download Run now
pH 척도: 기초 (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
판구조론 Java Тектоникалык плитасы Download Run now
플린코 확률 (HTML5) HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
플린코 확률 Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
포사체 운동 Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
비율 놀이터 (HTML5) HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
양자 터널링 및 파속 Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
양자파동간섭 Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
방사 충전 Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
방사성 연대측정 게임 Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
반응물과 생성물 Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
반응과 반응속도 Java Реакцияның & шамалары Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
전선의 저항 Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
공명 Flash Resonance Download Run now
가역반응 Java Айналымды реакциялар Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
러더포드 산란 Java Себудің Резерфорды Download Run now
자가 운전 입자모형 Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
반도체 Java Шалаөткізгіштер Download Run now
신호기 회로 Java Белгінің circuit Download Run now
염과 용해도 Java Тұздың ерігішткі Download Run now
소리 Java Дыбыс Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java Заттың түрлері Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
슈테른-게를라흐 실험 Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
DNA 스트레칭 Java Көсіл- DNA Download Run now
설탕과 소금 용액 Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
경사대 Java Құтырғандық Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 Java Джон Траволтэйдж Download Run now
삼각함수 여행 (HTML5) HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
가압 (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
가압 Java Қысымның астында Download Run now
비율 (HTML5) HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 (HTML5) HTML Векторларды қосу (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 Flash Векторлық қосу Download Run now
벡터 더하기: 방정식 (HTML5) HTML Векторларды қосу: Теңдеулер (HTML5) Download Run now
파동의 간섭 (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now
파동: 기초 (HTML5) HTML Толқындар. Кіріспе (HTML5) Download Run now

카자흐어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.