Kazakh (Kazakh)

Solutions Acido-basiques (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
Solutions Acido-basiques Java басындағы танымдыр Download Run now
Désintégration alpha Java Альфа Шашылу Download Run now
Constructeur d'Aire (HTML5) HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
Modélisation par les aires - Algèbre (HTML5) HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
Modélisation par les aires avec décimales (HTML5) HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
Introduction à la modélisation par les aires (HTML5) HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
Modélisation de la multiplication par les aires (HTML5) HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
Arithmétique (HTML5) HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
Arithmétique Flash Арифметика Download Run now
Interactions atomiques (HTML5) HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Potentiel d'intéraction Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Action d'équilibrage (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Action d'équilibrage Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Equilibrer les équations chimiques (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
Equilibrer les équations chimiques Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Ballons et Flottabilité Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Ballons et Electricité statique (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Ballons et Electricité statique Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
Structure de bande Java таспаның құрылымы Download Run now
Circuit batterie-résistance Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Tension de la pile Java батареяы күші Download Run now
Laboratoire Loi de Beer-Lambert  (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Loi de Beer-Lambert Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Déviation de la lumière (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Déviation de la lumière Java жарық бүгілісі Download Run now
Désintégration Beta Java Бета шашылу Download Run now
Spectre du corps noir (HTML5) HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
Spectre du corps noir Flash Қара дене спектрі Download Run now
Etats quantiques liés Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
Construire une fraction (HTML5) HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
Créer des fractions Java фракция салу Download Run now
Construire une molécule Java молекула жинағы Download Run now
Construire un atome (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Construire un atome Java атомды құрыңыз Download Run now
Poussée d'Archimède Flash Архимед күші Download Run now
Grapheur Flash Есептегіш графа Download Run now
TP Condensateur Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
Labo du condensateur : les bases (HTML5) HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
Charges et champs (HTML5) HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
Charges et champs Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
Kit de construction de circuit: CC (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
Kit de construction de circuit: CC - Labo virtuel (HTML5) HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Visions des couleurs (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
Visions des couleurs Java Түсті көру Download Run now
Concentration (HTML5) HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Concentration Java Шоғырлану Download Run now
Conductivité Java Өткізгіштік Download Run now
Loi de Coulomb (HTML5) HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
Puits double et liaisons covalentes Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
Ajustement des courbes Flash Формуларды сайлау Download Run now
Davisson-Germer:Diffraction de l'électron Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Masse volumique Flash Тығыздық Download Run now
Lumière néon et autre lampes à décharge Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
Champ électrique Java Арманның электр облысы Download Run now
Electric Field Hockey Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
Energie formes et changements (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
Energie formes et changements Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Skate parc de l'énergie Java Energy Skate Park Download Run now
Energie Planche à Roulettes: Les bases (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Skate parc de l'énergie: Les bases Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
Explorateur d'égalité (HTML5) HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
Explorateur d'équations : les bases (HTML5) HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
Explorateur d'équation : Deux variables (HTML5) HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
Traceur d'équation Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
Estimation Flash Сарапшылық Download Run now
Échange d'expression (HTML5) HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Labo d'électromagnétisme de Faraday Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
La loi de Faraday (HTML5) HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
Loi de Faraday Flash Фарадей заңы Download Run now
Pression du fluide et Flux Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Forces et Mouvement Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Forces et mouvement : les bases (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Les forces et le mouvement : pour débuter. Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
Fractions équivalentes (HTML5) HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
Egalité des fractions Java фракция қиыстыру Download Run now
Fractions: égalité (HTML5) HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
Fractions: Intro (HTML5) HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
Introduction aux fractions Java фракция орнату Download Run now
Fractions: nombres mélangés (HTML5) HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Friction (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Friction Flash үйкеліс Download Run now
Constructeur de fonction (HTML5) HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
Constructeur de fonctions: Les bases (HTML5) HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Propriétés d'un gaz parfait Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
expression des gènes : pour débuter... (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
expression des gènes : pour débuter... Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
La machine à gène : Le lac Operon Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Alternateur Java Генератор Download Run now
Optique géométrique Flash Геометриялық оптика Download Run now
Glaciers Java мұздықтар Download Run now
Traceur de droites (HTML5) HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
Traceur de droites Java Графикалық сызықтар Download Run now
Graphiques quadratiques (HTML5) HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
Représenter à partir de l'équation réduite (HTML5) HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Gravité et orbites (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Gravité et orbites Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Laboratoire sur la force de gravité (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
Laboratoire sur la force de gravité Java гравитациялық күш Download Run now
La loi de Hooke (HTML5) HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Modèles de l'atome d'Hydrogène Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
Isotopes et masse atomique (HTML5) HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
Isotopes et masses atomiques Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
Travolt ... aahh (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Coccinelle en mouvement 2D Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Lasers Java Лазерлер Download Run now
Régression des moindres carrés (HTML5) HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Alunisseur Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Aimant et boussole Java Магнит және компас Download Run now
Aimants et Electro-aimants Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
Faire un dix (HTML5) HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
Masses et ressorts (HTML5) HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
Masses et ressorts: Les bases (HTML5) HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
Jeu de dédales Java Maze ойыны Download Run now
Canaux membranaires Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
Micro-ondes Java Микротолқындар Download Run now
Molarité (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
Molarity Java Molarity Download Run now
Moteurs moléculaires Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Polarité de la molécule (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
Polarité de la molécule Java Molecule Polarity Download Run now
Molécules et lumière (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Molécules et lumière Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
VSEPR (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
VSEPR Java Молекул пішіндері Download Run now
Formes de Molecules: Notions de base (HTML5) HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Molecule Shapes: Basics Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Mouvement en 2D Java 2D қозғалыс Download Run now
L'homme en mouvement Java Қозғалатын адам Download Run now
IRM simplifiée Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
Sélection naturelle Java Табиғи сұрыптау Download Run now
Neurone (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
Neurone Java Нейрон Download Run now
Modes vibratoires à plusieurs corps Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Fission nucléaire Java Ядроның бөлігі Download Run now
Loi d'Ohm (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
Loi d'Ohm Flash охымнын заны Download Run now
Contrôle quantique optique Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
Pinces optiques et applications Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
pendulum-lab Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
Effet Photoélectrique Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
pH Scale (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
Echelle de pH Java pH:шәкіл Download Run now
Echelle pH : Basiques (HTML5) HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
tectonique des plaques Java Тектоникалык плитасы Download Run now
Probabilité avec un plinko (HTML5) HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
Probablilté sur planche à clous Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Mouvement d'un projectile Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
Aire de jeu proportionnelle (HTML5) HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
EFFET TUNNEL QUANTIQUE ET PAQUETS D'ONDES Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
Interférence d'onde quantique Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
Charge radiante Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Jeu de datation par la radioactivité Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
Ondes radio et champs électromagnétiques Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Rampe : Forces et Mouvement Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Réactifs, Produits et Restes (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
Réactifs, Produits et Restes Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
Réaction et cinétique Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Résistance dans un fil (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Résistance dans un fil Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
Résonance Flash Resonance Download Run now
Diffusion d'un gaz avec barrière Java Айналымды реакциялар Download Run now
Diffusion de Rhuterford (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Diffusion de Rhuterford Java Себудің Резерфорды Download Run now
- Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
Semi-conducteurs Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Transmission d'un signal dans un circuit Java Белгінің circuit Download Run now
Solubilité et sel Java Тұздың ерігішткі Download Run now
Ondes sonores Java Дыбыс Download Run now
Etats de la matière (HTML5) HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
États de la matière Java Заттың түрлері Download Run now
Etats de la matière: les bases (HTML5) HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
States of Matter: Basics Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
Expérience de Stern-Gerlach Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
Etirer l'ADN Java Көсіл- DNA Download Run now
Solutions de sucre et de sel Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
La rampe Java Құтырғандық Download Run now
Travolt ... aahh Java Джон Траволтэйдж Download Run now
Tour de trigo (HTML5) HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Sous Pression (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Sous Pression Java Қысымның астында Download Run now
Taux unitaires (HTML5) HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Addition de vecteurs Flash Векторлық қосу Download Run now
Interférence d'ondes (HTML5) HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Onde sur une corde (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
Onde sur une corde Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now

Simulations pas encore traduites en Kazakh

Les simulations restantes peuvent être traduites en utilisant L'utilitaire de traduction Phet.