Kazakh (Казахстански)

КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ (HTML5) HTML Судағы ерітінділердегі қышқылдық-негіздік реакциялар (HTML5) Download Run now
КИСЕЛО-БАЗНИ РАСТВОРИ Java басындағы танымдыр Download Run now
Алфа зрачење Java Альфа Шашылу Download Run now
- HTML Фигуралардың конструкторы (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданды ондық бөлшектермен есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Ауданын табудың негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Көбейту жолымен ауданын есептеу (HTML5) Download Run now
- HTML Көбейту кестесі (HTML5) Download Run now
АРИТМЕТИКА Flash Арифметика Download Run now
- HTML Атомдардың өзара әсерлесуі (HTML5) Download Run now
Интеракција меѓу атомите Java Атомды әрекеттестіктер Download Run now
Рамнотежа (HTML5) HTML Тепе-теңдік (HTML5) Download Run now
Рамнотежа Java Тепе-теңдік ойыны Download Run now
Изедначување на хемиски равенки (HTML5) HTML Химиялық теңдеулерді теңестіру (HTML5) Download Run now
Изедначување на хемиски равенки Java иінтіректік химиялық көбейту Download Run now
Закони на идеален гас Java Әуе шардың & малтығыштқы Download Run now
Балони и статички електрицитет (HTML5) HTML Balloons and Static Electricity (HTML5) Download Run now
Балони и статички електрицитет Java Әуе шар және статикалық электр Download Run now
Енергетски нивоа Java таспаның құрылымы Download Run now
Просто струјно коло (Батерија-Отпорник) Java аккомулятор-кедергінің шынжыры Download Run now
Напон на батеријата Java батареяы күші Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) (HTML5) HTML Ерітінділер (HTML5) Download Run now
Ламбер-Беров закон (Lambert-Beer) Java Сыраның заңды зертханасы Download Run now
Bending Light (HTML5) HTML Bending Light (HTML5) Download Run now
Прекршување на светлината Java жарық бүгілісі Download Run now
Бета зрачење Java Бета шашылу Download Run now
- HTML Қара дене спектрі (HTML5) Download Run now
Зрачење на црно тело Flash Қара дене спектрі Download Run now
Состојби на квантни врски Java кванттық шекара мәлімдейді Download Run now
- HTML Бөлшек түрінде жаз (HTML5) Download Run now
Направи дел Java фракция салу Download Run now
Направи молекул Java молекула жинағы Download Run now
Направи атом (HTML5) HTML Атом құрылысы (HTML5) Download Run now
Направи атом Java атомды құрыңыз Download Run now
Потисок Flash Архимед күші Download Run now
Функции,изводи,интеграли Flash Есептегіш графа Download Run now
Кондензатор Java лабороторияның конденсаторы Download Run now
- HTML Конденсаторлардың сыйымдылығы: негізі (HTML5) Download Run now
- HTML Charges and Fields (HTML5) Download Run now
Електрични полиња на точкести електрицитети Flash Оқтайды және егістіктер Download Run now
- HTML Тұрақты токтың электр тізбегі (HTML5) Download Run now
- HTML Тұрақты токтың электр тізбегі: Виртуалды зертхана (HTML5) Download Run now
Како ги гледаме боите (HTML5) HTML Түсті көру (HTML5) Download Run now
Како ги гледаме боите Java Түсті көру Download Run now
- HTML Молярлық концентрация (HTML5) Download Run now
Концентрација Java Шоғырлану Download Run now
Проводливост Java Өткізгіштік Download Run now
- HTML Кулон заңы (HTML5) Download Run now
Двојни јами и ковалентни врски Java Қос құдық және ковалент міндеттемелер Download Run now
Интерполација на податоци Flash Формуларды сайлау Download Run now
Давидсон-Гермер: Електронска дифракција Java Davisson-Germer: электрондық дифракция Download Run now
Густина Flash Тығыздық Download Run now
Неонски ламби и други ламби на празнење Java Неон жарықтар және басқалары разрядтық жарықтар Download Run now
Електрично поле Java Арманның электр облысы Download Run now
Електричен хокеј Java Электр Хоккей Жазығы Download Run now
Видови облици на енергија (HTML5) HTML Энергия пішіндері мен өзгерулері (HTML5) Download Run now
Видови облици на енергија Java Энергия пішіндері мен өзгерулері Download Run now
Енергија во скејт-паркот Java Energy Skate Park Download Run now
Енергија во скејт-паркот: Основна верзија (HTML5) HTML Энергетикалық скейт саябағы: негіздер (HTML5) Download Run now
Енергија во скејт-паркот: Основна верзија Java Energy Skate Park: Basics Download Run now
- HTML Теңсіздіктер шешімі (HTML5) Download Run now
- HTML Теңдік: Негіздері (HTML5) Download Run now
- HTML Екі айнымалы теңдік (HTML5) Download Run now
График на квадратна функција Flash Өздігінен жазатын уравнение Download Run now
Процена Flash Сарапшылық Download Run now
- HTML Рационал өрнектер (HTML5) Download Run now
Фарадеева Електромагнетна лабораторија Java Электромагниттік Фарадай Зертханасы Download Run now
- HTML Фарадей заңы (HTML5) Download Run now
Фарадеев закон за електромагнетна индукција Flash Фарадей заңы Download Run now
Проток на флуиди и притисок Java Сұйықтықтың қысымы мен ағын Download Run now
Движења и сили Java Күш және Қозғалыс Download Run now
Сили и движење - Основи (HTML5) HTML Forces and Motion: Basics (HTML5) Download Run now
Сили и движење - Основи Java күш және қозғалыс: негізлер Download Run now
- HTML Бөлшектерді салыстыру  (HTML5) Download Run now
Сложување на делови Java фракция қиыстыру Download Run now
- HTML Бөлшектер: Теңдік (HTML5) Download Run now
- HTML Бөлшектер: Кіріспе (HTML5) Download Run now
Делови - Вовед Java фракция орнату Download Run now
- HTML Бөлшектер: Аралас сандар (HTML5) Download Run now
Триење (HTML5) HTML Үйкеліс (HTML5) Download Run now
Триење Flash үйкеліс Download Run now
- HTML Функцияларды құру (HTML5) Download Run now
- HTML Функцияналдық тәуелділік негіздері (HTML5) Download Run now
Особини на идеален гас Java Дүние-мүліктер газ Download Run now
Особини на гените - Основи (HTML5) HTML Тұқым әлпеті. Негіздер (HTML5) Download Run now
Особини на гените - Основи Java Тұқым әлпеті - Негіздер Download Run now
РЕГУЛАЦИЈА НА ЛАКТОЗА - ГЕНСКИ МАШИНИ Gene Machine: The Lac Operon Java Зәузаттың машинасы: табиғи лақтың опероны Download Run now
Генератор Java Генератор Download Run now
Геометриска оптика Flash Геометриялық оптика Download Run now
Глечери Java мұздықтар Download Run now
- HTML Түзудің теңдеуі (HTML5) Download Run now
- Java Графикалық сызықтар Download Run now
- HTML Квадрат функция графигі (HTML5) Download Run now
- HTML Түзудің бұрыштық коэффициенттік теңдеуі (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбити (HTML5) HTML Гравитация және орбиталар (HTML5) Download Run now
Гравитација и орбити Java Тартылыс күші және орбиталар Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила (HTML5) HTML Тартылыс күші зертханасы (HTML5) Download Run now
Лабораторија за гравитациона сила Java гравитациялық күш Download Run now
- HTML Hooke's Law (HTML5) Download Run now
Модел на атомот на Водород Java Сутек атомының қалыптары Download Run now
- HTML Изотоптар. Салыстырмалы атомдық масса (HTML5) Download Run now
Изотопи и атомски маси Java Изотоптар және атомның массасы Download Run now
Пренесување на електрицитет (HTML5) HTML John Travoltage (HTML5) Download Run now
Движење на Буба мара 2D Java Қызыл қоңызды қозғалыс 2D Download Run now
Ласери Java Лазерлер Download Run now
- HTML Регрессия және ең кіші квадраттар әдісі (HTML5) Download Run now
Месечева сонда Flash ғарыштық тоқталыс Download Run now
Магнет и компас Java Магнит және компас Download Run now
Магнети и Електромагнети Java Магниттер және Электромагниттер Download Run now
- HTML Сандардың құрамы (HTML5) Download Run now
- HTML Серіппелі маятник (HTML5) Download Run now
- HTML Серіппелі маятник: Негіздері (HTML5) Download Run now
Лавиринт ( брзина-забрзување) Java Maze ойыны Download Run now
Транспортирање низ мембрана Java Жарғақшалық Каналдары Download Run now
МИКРОБРАНОВИ Java Микротолқындар Download Run now
Моларност (HTML5) HTML Молярлығы (HTML5) Download Run now
Моларност Java Molarity Download Run now
Молекуларни мотори Java Молекулалық қозғағыштар Download Run now
Поларност на молекули (HTML5) HTML Molecule Polarity (HTML5) Download Run now
Поларност на молекули Java Molecule Polarity Download Run now
Молекули и светлост (HTML5) HTML Молекулалар және сәуле түсіру (HTML5) Download Run now
Молекули и светлост Java Молекулалар және сәуле түсіру Download Run now
Облици на молекул (HTML5) HTML Молекул пішіндері (HTML5) Download Run now
Облици на молекул Java Молекул пішіндері Download Run now
- HTML Молекула пішіндерінің негізгі құрылымы (HTML5) Download Run now
Облици на молекул: Основи Java Молекулдық пішін: негіз Download Run now
Движење во 2-D Java 2D қозғалыс Download Run now
Шетач (променливо праволиниско движење) Java Қозғалатын адам Download Run now
Едноставен МРИ Java Жеңілдетілген МРТ Download Run now
Природна селекција Java Табиғи сұрыптау Download Run now
НЕВРОН (HTML5) HTML Neuron (HTML5) Download Run now
НЕВРОН Java Нейрон Download Run now
Нормални модови Flash қалыпты тізімдер Download Run now
Нуклеарна фисија Java Ядроның бөлігі Download Run now
Омов закон (HTML5) HTML Ohm's Law (HTML5) Download Run now
Омов закон Flash охымнын заны Download Run now
КВАНТНА ОПТИКА Java Оптикалық кванттық тексеріс Download Run now
Оптички пинцети и апликации Java Оптикалық пинцет және аддендумдер Download Run now
Нишало Flash Маятниқтың зертханасы Download Run now
Фотоелектричен ефект Java Фотоэлектрлік эффект Download Run now
рН Скала (HTML5) HTML pH:шәкіл (HTML5) Download Run now
рН Скала Java pH:шәкіл Download Run now
- HTML pH шкаласы: негіздер (HTML5) Download Run now
Тектонски плочи Java Тектоникалык плитасы Download Run now
- HTML Ықтималдықтар теориясы элеменеттері (HTML5) Download Run now
Распределба на веројатност Flash Пинконын Мүмкіндік Download Run now
Движење на проектил Flash снаряддын қозғалыс Download Run now
- HTML «Пропорция» ойыны (HTML5) Download Run now
Квантно тунелирање и Бранови пакети Java <html>Болмады қолдан- сендер have өзгерістер, нешінші.<br>Сендер оларды қолдану қалайсыңдар?</html> Download Run now
Интерференција на квантни бранови Java Кванттық қабаттасушылық Толқын Download Run now
Зрачење на електрицитети во движење Flash Жүктің сәулеленуі Download Run now
Датирање со помош на радиоактивност-игра Java Радиоактивті Уақытты Ойын Download Run now
Радио бранови & Електромагнетни полиња Java Radio толқынның & электромагнитті егістіктері Download Run now
Рампа: Движења и сили Java Көлбеу жазықтық: Күштер және Қозғалыс Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови (HTML5) HTML Реагент, өнімдер және қалдықтар (HTML5) Download Run now
Реактанти,продукти на реакцијата и вишкови Java Реагент, өнімдер және қалдықтар Download Run now
ХЕМИСКИ РЕАКЦИИ И ПРОМЕНИ Java Реакцияның & шамалары Download Run now
Отпорност на жица (HTML5) HTML Resistance in a Wire (HTML5) Download Run now
Отпорност на жица Flash Қарсылық тартылымда Download Run now
Резонанса Flash Resonance Download Run now
Повратни (реверзибилни) процеси Java Айналымды реакциялар Download Run now
Рутерфордово расејување (HTML5) HTML Себудің Резерфорды (HTML5) Download Run now
Рутерфордово расејување Java Себудің Резерфорды Download Run now
Модел на самодвижечки честички Java Өзін-өзі басқаратын бөлшектің үлгі Download Run now
Полупроводници Java Шалаөткізгіштер Download Run now
Сигнал и проводник Java Белгінің circuit Download Run now
Соли & растварање Java Тұздың ерігішткі Download Run now
Звучни бранови Java Дыбыс Download Run now
- HTML States of Matter (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата Java Заттың түрлері Download Run now
- HTML Заттың агрегаттық күйлері: Негіздері (HTML5) Download Run now
Состојба на материјата: Основи Java Заттың түрлері:Негіздер Download Run now
Штерн-Герлахов експеримент Flash Stern-Gerlach эксперименті Download Run now
Исправување на DNA Java Көсіл- DNA Download Run now
Раствори шеќер и сол Java шекер және тұз шығарулары Download Run now
Тело на косина Java Құтырғандық Download Run now
Пренесување на електрицитет Java Джон Траволтэйдж Download Run now
- HTML Тригонометриялық саяхат (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисок (HTML5) HTML Гидростатикалық қысым (HTML5) Download Run now
Хидростатички притисок Java Қысымның астында Download Run now
- HTML Өлшем бірліктері (HTML5) Download Run now
Собирање на вектори Flash Векторлық қосу Download Run now
- HTML Толқындар интерференциясы (HTML5) Download Run now
Бранови на жица (HTML5) HTML Тербеліс негізінде құралған механикалық толқындар (HTML5) Download Run now
Бранови на жица Flash Толқын толық тәуелділікте Download Run now

Непреведени симулации

Преостанатите симулации може да бидат преведени користејки PhET Програма за преведување.