friction asma


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề friction asma
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction\rub\heat\melt\tempreratures
Mô phỏng Ma sát


Tác giả Asma Al-shahtoor
Trường / Tổ chức Asmaa Al-shahtoor
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020