friction asma


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề friction asma
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Học từ xa
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá friction\rub\heat\melt\tempreratures
Mô phỏng Ma sát


Tác giả Asma Al-shahtoor
Email liên lạc U18105442@sharjah.ac.ae
Trường / Tổ chức Asmaa Al-shahtoor
Ngày đăng ký 28/11/2020
Ngày cập nhật 28/11/2020