friction asma


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان friction asma
شرح
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، پیش دانشگاهی 1
نوع Remote Learning
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه friction\rub\heat\melt\tempreratures
شبیه سازی ها اصطکاک


نویسنده Asma Al-shahtoor
مدرسه / سازمان Asmaa Al-shahtoor
ارسال شده 11/28/20
بروزرسانی شده 11/28/20