Hooke's Law and The Spring Constant


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Hooke's Law and The Spring Constant
Mô tả This experiment covers the topic of Hooke's Law and the spring constant. It is expected to help students investigate Hooke's Law, determine the value of the spring constant graphically and analytically, and find the masses of unknown hangers hung on a spring.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Energy, Hooke's Law, Mass, Spring, Spring Constant
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5)


Tác giả Alya AlOwais
Trường / Tổ chức University of Sharjah
Ngày đăng ký 20/11/2020
Ngày cập nhật 20/11/2020