Atoms


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Atoms
Mô tả
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Advanced, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Atoms, diagram., electron, neutron, periodic table, proton
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Ghalya Alzarooni
Trường / Tổ chức Ghalya Khalid Alzarooni
Ngày đăng ký 15/11/2020
Ngày cập nhật 15/11/2020