Atoms


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Atoms
คำบรรยาย
วิชา ฟิสิกส์, เคมี
ระดับ ระดับอุดมศึกษา - ขั้นสูง, ระดับอุดมศึกษา - บทนำ, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท การบ้าน, ปฏิบัติการทดลอง
ระยะเวลา 90 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Atoms, diagram., electron, neutron, periodic table, proton
สถานการณ์จำลอง สร้างอะตอม (HTML5), สร้างอะตอม


ผู้เขียน Ghalya Alzarooni
โรงเรียน/หน่วยงาน Ghalya Khalid Alzarooni
ส่งข้อมูลแล้ว 15/11/2020
อัพเดทข้อมูลแล้ว 15/11/2020