Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Movimiento Armonico Simple: El pendulo y el resorte (Simple Harmonic Motion:pendulum and spring
Mô tả Simple Harmonic Motion's study. The pendulum: explore relation between length, gravity, mass and period. The spring: explore relation between spring's constant, mass, gravity and period.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Chứng minh, Guided Activity, Homework, Học từ xa, Lab
Thời gian 90 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Từ khoá Armonico, Harmonics, Movimiento Armonico Simple, Simple Harmonic Motion, constante del resorte, longitud, masa, mass, pendulo, pendulum, period, periodo, resorte, spring, spring's constant
Mô phỏng Con lắc lò xo (HTML5), Con lắc (HTML5)


Tác giả Carmen Maldonado
Trường / Tổ chức PUPR
Ngày đăng ký 29/04/2020
Ngày cập nhật 29/04/2020