Investigating time period of a simple pendulum


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Investigating time period of a simple pendulum
Mô tả Investigate the factors affecting time period of a simple pendulum. Determine gravitational field strength at a location by swinging a simple pendulum and performing curve fitting on linearized data.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá curve fitting, data linearization, simple pendulum, time period
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Arooj Mukarram
Trường / Tổ chức The Prairie School
Ngày đăng ký 14/04/2020
Ngày cập nhật 14/04/2020