The gas laws


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề The gas laws
Mô tả The gas laws. Charles (Regnault) -> p = constant Variables T -> V Gay-Lussac -> V = constant Variables T -> p Boyle(-Mariotte) -> T = constant V -> p Avogadro -> p= constant T = constant Variables N -> V
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Avogadro law, Boyle-(Mariotte) law, Charles (Regnault) law, Gay-Lussac law
Mô phỏng Tính chất của chất khí (HTML5)


Tác giả Roland Van Kerschaver
Trường / Tổ chức Royal Atheneum Bruges
Ngày đăng ký 28/08/2019
Ngày cập nhật 29/08/2019