Seeing In Color Simulation


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Seeing In Color Simulation
Mô tả
Chủ đề Sinh học
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bulb, Color, Light, Particles, Sight, Simulation
Mô phỏng Thị giác màu (HTML5)


Tác giả Bobby Fallarino
Trường / Tổ chức Hunter College
Ngày đăng ký 13/04/2019
Ngày cập nhật 13/04/2019