Virtual Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Virtual Lab
Mô tả Explore parallel plate capacitors and the effect of dielectrics
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Undergrad - Intro
Loại Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá AP Physics C
Mô phỏng Tụ điện


Tác giả Jessica Leiken
Trường / Tổ chức Dwight-Englewood School
Ngày đăng ký 04/03/2019
Ngày cập nhật 04/03/2019