KE and PE using the Pendulum Lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề KE and PE using the Pendulum Lab
Mô tả Develop a visual concept of the relationship between Mass, Gravity, KE and PE using a Pendulum.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá KE, PE, Pendulum
Mô phỏng Con lắc (HTML5)


Tác giả Judith Coburn
Trường / Tổ chức ACITECH
Ngày đăng ký 20/02/2019
Ngày cập nhật 11/03/2019