KE and PE using the Pendulum Lab


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक KE and PE using the Pendulum Lab
वर्णन Develop a visual concept of the relationship between Mass, Gravity, KE and PE using a Pendulum.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द KE, PE, Pendulum
सादश्य लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5)


लेखक Judith Coburn
शाळा/संस्था ACITECH
दाखल दिनांक 2/20/19
आद्यवत 3/11/19