KE and PE using the Pendulum Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان KE and PE using the Pendulum Lab
شرح Develop a visual concept of the relationship between Mass, Gravity, KE and PE using a Pendulum.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه KE، PE، Pendulum
شبیه سازی ها آزمایشگاه آونگ (HTML5)


نویسنده Judith Coburn
مدرسه / سازمان ACITECH
ارسال شده 2/20/19
بروزرسانی شده 3/11/19