Force and Acceleration


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Force and Acceleration
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá force, motion
Mô phỏng Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5)


Tác giả Russ Haynes
Trường / Tổ chức Cabin John Middle
Ngày đăng ký 14/02/2019
Ngày cập nhật 14/02/2019