Moodle et PhetColorado


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Moodle et PhetColorado
Mô tả Ce cours Moodle intègre plusieurs activités à réaliser avec les simulations HTML5 du site PhetColorado. Niveau : seconde Programme : 2010 Utilisables avec des tablettes. Selon l'activité, un test Moodle guide l'activité ou un test Moodle valide la compréhension de l'activité.
Chủ đề Hoá học, Vật lý
Cấp độ High School
Loại Guided Activity, Lab, Multiple-Choice Concept Questions
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời Yes
Ngôn ngữ Pháp
Từ khoá équilibre réaction, bilan réaction, concentration molaire, descartes, force, moodle, newton, principe d'inertie, réfraction, seconde
Mô phỏng Cân bằng phương trình phản ứng hoá học (HTML5), Khúc xạ ánh sáng (HTML5), Tạo dựng nguyên tử (HTML5), Nồng độ (HTML5), Lực và chuyển động: Phần cơ bản (HTML5), Lực hấp dẫn (HTML5), Chất phản ứng, Sản phẩm và Chất dư (HTML5)


Tác giả Claude Divoux
Trường / Tổ chức Lycée Marie Curie
Ngày đăng ký 29/06/2018
Ngày cập nhật 09/09/2018