Building Area and Perimeter


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Building Area and Perimeter
Mô tả Students will build shapes with the same areas and different perimeters (and vice versa)
Chủ đề Toán
Cấp độ K-5
Loại Guided Activity
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Area, Perimeter
Mô phỏng Diện tích (HTML5)


Tác giả Jasmine Sidana
Trường / Tổ chức CUNY Hunter College
Ngày đăng ký 10/04/2018
Ngày cập nhật 10/04/2018