Building Area and Perimeter


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Building Area and Perimeter
شرح Students will build shapes with the same areas and different perimeters (and vice versa)
موضوع ریاضیات
سطح دبستان
نوع Guided Activity
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Area، Perimeter
شبیه سازی ها سازندۀ مساحت (HTML5)


نویسنده Jasmine Sidana
مدرسه / سازمان CUNY Hunter College
ارسال شده 4/10/18
بروزرسانی شده 4/10/18