Unguided atoms intro


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Unguided atoms intro
Mô tả This is an unguided intro to the parts atom.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, neutrons., protons
Mô phỏng Tạo dựng nguyên tử (HTML5)


Tác giả Martin Hofkamp
Trường / Tổ chức Goshen Middle School
Ngày đăng ký 29/09/2017
Ngày cập nhật 29/09/2017