Unguided atoms intro


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.Tựa đề Unguided atoms intro
Mô tả This is an unguided intro to the parts atom.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá atoms, neutrons., protons
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử (HTML5)


Tác giả Martin Hofkamp
Email liên lạc mhofkamp@staff.goshenschools.org
Trường / Tổ chức Goshen Middle School
Ngày đăng ký 29/09/2017
Ngày cập nhật 29/09/2017