Unguided atoms intro


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Unguided atoms intro
वर्णन This is an unguided intro to the parts atom.
विषय रसायनशास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक, माध्यमिक
प्रकार गृहपाठ, प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द atoms, neutrons., protons
सादश्य अणु बनवा (HTML5)


लेखक Martin Hofkamp
शाळा/संस्था Goshen Middle School
दाखल दिनांक 9/29/17
आद्यवत 9/29/17