Specific Heat Capacity


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Specific Heat Capacity
Mô tả
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Chứng minh
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá SHC
Mô phỏng Các dạng và sự chuyển hoá năng lượng


Tác giả Anna Philip
Trường / Tổ chức [email protected]
Ngày đăng ký 03/09/2016
Ngày cập nhật 03/09/2016