Online Lab Series/Parallel Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Online Lab Series/Parallel Circuits
Mô tả A simple HIP lab highlighting the difference between series and parallel circuits.
Chủ đề Khác, Vật lý
Cấp độ High School, Middle School, Undergrad - Intro
Loại Homework, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá circuit, ohm's, parallel, series
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi.


Tác giả Dorian McIntire
Trường / Tổ chức Tri-County Technical College
Ngày đăng ký 25/08/2015
Ngày cập nhật 25/08/2015