Online Lab Series/Parallel Circuits


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Online Lab Series/Parallel Circuits
شرح A simple HIP lab highlighting the difference between series and parallel circuits.
موضوع سایر، فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی، پیش دانشگاهی 1
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه circuit، ohm's، parallel، series
شبیه سازی ها (DC) کیت ساخت مدار


نویسنده Dorian McIntire
مدرسه / سازمان Tri-County Technical College
ارسال شده 8/25/15
بروزرسانی شده 8/25/15