Chemical Compounds and Subscripts


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Chemical Compounds and Subscripts
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ High School, Middle School
Loại Concept questions
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bonding, Chemical Compounds, Ion, Subscripts
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả David Streib
Trường / Tổ chức New Roots Charter School
Ngày đăng ký 01/12/2012
Ngày cập nhật 01/12/2012