Chemical Compounds and Subscripts


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Chemical Compounds and Subscripts
Mô tả
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Trung học CS, Trung học PT
Loại Câu hỏi củng cố
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Bonding, Chemical Compounds, Ion, Subscripts
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả David Streib
Email liên lạc david.streib@gmail.com
Trường / Tổ chức New Roots Charter School
Ngày đăng ký 01/12/2012
Ngày cập nhật 01/12/2012