Chemical Compounds and Subscripts


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Chemical Compounds and Subscripts
شرح
موضوع شیمی
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع پرسش های مفهومی
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Bonding، Chemical Compounds، Ion، Subscripts
شبیه سازی ها اتم بسازید


نویسنده David Streib
مدرسه / سازمان New Roots Charter School
ارسال شده 12/1/12
بروزرسانی شده 12/1/12