Chemical Compounds and Subscripts


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Chemical Compounds and Subscripts
คำบรรยาย
วิชา เคมี
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น, โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประเภท คำถามเชิงแนวคิด
ระยะเวลา 30 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา English
คำสำคัญ Bonding, Chemical Compounds, Ion, Subscripts
สถานการณ์จำลอง สร้างอะตอม


ผู้เขียน David Streib
โรงเรียน/หน่วยงาน New Roots Charter School
ส่งข้อมูลแล้ว 1/12/2012
อัพเดทข้อมูลแล้ว 1/12/2012