Sugar and Salt Solutions: intro to bonding Một ngôi sao vàng đánh dấu các công trình có chất lượng cao, đạt yêu cầu theo hướng dẫn thiết kế của PhET.


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Sugar and Salt Solutions: intro to bonding
Mô tả This is an inquiry lesson that I used in class with regular HS chemistry and as a homework for honors. Learning Goals: Students will be able to: •Identify if a compound is a salt or sugar by macroscopic observations or microscopic representations. •Explain how using combinations of solutes changes solution characteristics or not. •Use observations to explain ways concentration of a solute can change. •Describe ways the formula, macroscopic observations, or microscopic representations of a compound indicates if the bonding is ionic or covalent.
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Cao đẳng - Nhập môn, Trung học PT
Loại Bài tập về nhà, Câu hỏi củng cố, Lab
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá bonding, covalent, ionic, molecules, nomenclature, phet, polyatomic ions
Mô phỏng Dung dịch muối và đường


Tác giả Trish Loeblein
Email liên lạc patricia.loeblein@colorado.edu
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 12/10/2011
Ngày cập nhật 19/02/2012