Bienvenue au CFA


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Bienvenue au CFA
Mô tả Etude de la structure de l'atome
Chủ đề Hoá học
Cấp độ Khác
Loại Khác
Thời gian 120 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Pháp
Từ khoá Atomes, ions, isotopes
Mô phỏng Tạo dựng một nguyên tử


Tác giả Bernard Lacour
Trường / Tổ chức TCA
Ngày đăng ký 30/03/2011
Ngày cập nhật 30/03/2011